ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
347 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม0332.11/ว3103 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรททิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
346 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว287 16 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
345 21 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/469 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศการเกิดภัยอื่นๆ(กรณีอัคคีภัย1ครัวเรือน)ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
344 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/306 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
343 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/305 21 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
342 20 ก.พ. 2567 ปกติ นม0024/ว06 16 ม.ค. 2567 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
341 20 ก.พ. 2567 ปกติ นม0022.03/ว313 9 ก.พ. 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายก การจัดทำ Application เรียกช่าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
339 20 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2369 15 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
338 20 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2567 15 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
337 19 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/299 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กรปกคครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
336 19 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/299 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
335 19 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/297 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ในการตั้งครรภ์ ตามแแนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
334 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/296 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
333 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/295 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณลักษณะของสถานประกอบกิจการการเพาะพันธ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
332 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/290 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
331 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/289 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก สื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ.นม. รอบการประเมินที่1 ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
330 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/294 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคคลและองคืกรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
329 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/293 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
328 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0015/123 29 ม.ค. 2567 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ติดตามเร่งรัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
326 19 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/291 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
325 19 ก.พ. 2567 ปกติ สอ.อปท.0103/ว047 1 ก.พ. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
323 19 ก.พ. 2567 ปกติ อว0601.0118/055 1 ก.พ. 2567 มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
322 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม56801/ว59 12 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
321 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว284 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสร้างความเขื่อมั้นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
320 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว285 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่13)ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่12) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
317 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/292 19 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
314 19 ก.พ. 2567 ปกติ นม82601/ว118 9 ก.พ. 2567 อบต.สะแกราช นายก การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
319 16 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว256 9 ก.พ. 2567 ศป.ปส.อ.ปักธงชัย นายก แต่งตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
318 16 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/269 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคราวปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
316 16 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/274 15 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology