ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
770 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นายธนพร ฉ่ำพรมราช นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
769 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
768 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นางจันทร์ นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
767 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นายแมน ก่ำพรมราช นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
766 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นายธรรมศักดิ์ สงค์พรมราช นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
765 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
764 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นางสาวลาวรรณ ดาวกุลน้อย นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
762 24 เม.ย. 2567 ปกติ .- 24 เม.ย. 2567 นายศักดา อ่ำอินทร นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
761 24 เม.ย. 2567 ปกติ ศธ04064.162/35 24 เม.ย. 2567 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก รายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่2/2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
760 24 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 24 เม.ย. 2567 บ้านดอนจันทร์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
759 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม51006.113/74 23 เม.ย. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์ออกพ่นยากำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
758 23 เม.ย. 2567 ปกติ .- 30 มี.ค. 2567 เอท โกลบอล นายก ขออนุญาตจัดบูธกิจกรรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
757 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม54901/ว44 22 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
756 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม54901/ว43 22 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
755 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว629 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การควบคุมดูแลความปลอกภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
754 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว630 22 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์แผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
753 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม55401/202 22 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ขอครวามอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
752 23 เม.ย. 2567 ปกติ .- 23 เม.ย. 2567 นาง จิตติมา เผยกลาง นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
751 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม52461/ว338 20 มี.ค. 2567 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ นายก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
750 23 เม.ย. 2567 ปกติ อว7015(3)/221 26 มี.ค. 2567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระดับต้น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
749 23 เม.ย. 2567 ปกติ er/6701/24055 19 เม.ย. 2567 บริษัทเอ็นริช นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
748 23 เม.ย. 2567 ปกติ er/6701/24057 17 เม.ย. 2567 บริษัทเอ็นริช นายก ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเชิญประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
747 23 เม.ย. 2567 ปกติ นม0024/ว25 18 เม.ย. 2567 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมที่3 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
746 23 เม.ย. 2567 ปกติ อว7439/104 5 เม.ย. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
745 23 เม.ย. 2567 ปกติ .- 23 เม.ย. 2567 นายสมนึก แรมฉิมพลี นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
744 23 เม.ย. 2567 ปกติ .- 23 เม.ย. 2567 นายใบ สุขตะคุ นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
743 23 เม.ย. 2567 ปกติ .- 23 เม.ย. 2567 นายบงกช ชินศรีฉิมพลี นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
742 23 เม.ย. 2567 ปกติ .- 23 เม.ย. 2567 นางชอบ กลิ่นตะคุ นายก แบบตอบรับ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
741 23 เม.ย. 2567 ปกติ สอ.อปท.0103/ว131 1 เม.ย. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน เมษายน 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
740 23 เม.ย. 2567 ปกติ สอ.ว.151/2567 4 เม.ย. 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology