ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
257 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/1825 2 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
256 8 ก.พ. 2567 ปกติ ศธ0636.02/084 6 ก.พ. 2567 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอขอบคุณ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
255 8 ก.พ. 2567 ปกติ อว8128/ว2910 22 พ.ย. 2566 มหาลัยบูรพา นายก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
254 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม52405/185 30 ม.ค. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
253 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม56801/ว39 5 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
252 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม54901/ว9 6 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
251 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม93401/ว69 5 ก.พ. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
250 8 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/199 7 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
249 8 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/198 7 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การกำชับให้หน่วยจัดซื้อเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
248 8 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/197 7 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
247 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.5/ว200 7 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
246 8 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/176 7 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
245 6 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/1969 6 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
244 6 ก.พ. 2567 ปกติ นม0014.4/903 30 ม.ค. 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งเอกสารใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
243 6 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/1653 6 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
242 5 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว179 5 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนธันวาคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
241 5 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว178 5 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
240 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/171 2 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝังสื่บสาน ความสื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ครั้งที่ 2 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
239 2 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/175 2 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปั 2566/67(เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
238 2 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว174 2 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนอีโคสคลู ในสถานศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
237 2 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว173 2 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่2จำนวน3เดือน(มกราคม-มีนาคม2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
236 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม0013/ว405 22 ม.ค. 2567 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การสำรวจขอ้มูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
235 2 ก.พ. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 2 ก.พ. 2567 นางสาวพรรณนิภา สุวรรณจรัส นายก ตอบรับการเป็นวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
234 2 ก.พ. 2567 ปกติ ตผ0054.1/นม/214 30 ม.ค. 2567 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
233 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม51106.113/13 2 ก.พ. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้สูงอายุผ่าตัดตาต้อกระจก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
232 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม95702/ว3 29 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1/2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
231 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.5/287 30 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
230 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว115 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับอำเภอ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
229 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118/ว116 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวอตระดับตำบล สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
228 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว300 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology