ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2532 26 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1843 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ2567 งวดที่2 จำนวน3 เดือน(เดือนมกราคม-มีนาคม2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2531 26 ธ.ค. 2566 ปกติ สอ.ว.444/2566 12 ธ.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2530 26 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1842 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2529 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1841 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งการออกนุบัญญัติที่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2528 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1840 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การกรอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2526 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1838 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสภาบันครอบครัว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2525 25 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 25 ธ.ค. 2566 บ้านดอนจันทร์ นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2524 25 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 25 ธ.ค. 2566 บ้านพรมราช นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2523 25 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 25 ธ.ค. 2566 บ้านคลองวัด นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2522 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว1069 15 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2521 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม87801/ว916 21 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2520 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม56801/755 21 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2519 25 ธ.ค. 2566 ปกติ นม56801/754 21 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2518 25 ธ.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 22 ธ.ค. 2566 บ้านหนองปลิง นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2517 22 ธ.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว2228 8 ธ.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2516 22 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/1815 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2515 22 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1836 22 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคาร สถานบริการ และเครื่องเล่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2514 22 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1822 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2513 22 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1831 21 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2512 22 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/21557 20 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2511 22 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/21572 20 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2510 22 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)112643 18 ธ.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2509 21 ธ.ค. 2566 ปกติ สอ.อปท.0101/ว408 6 ธ.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2508 21 ธ.ค. 2566 ปกติ ทส0712/965 8 ธ.ค. 2566 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นายก ขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของกลุ่มเกษตรกร สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2507 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1829 21 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังและความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2506 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1828 21 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2505 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1821 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2504 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1820 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือร่วมดำเนินการสำรวจความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2503 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1819 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2502 21 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1818 20 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเพิ่มประสิทธิภาพและครอบคลุมการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology