ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1709 6 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1087 5 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ.2566-2570)และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)ของกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1708 5 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 4 ต.ค. 2565 บ้านคลองวัด นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1707 5 ต.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว727 3 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1706 5 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1082 4 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1705 5 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1083 4 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี การจัดทำงบการเงินรวม ฯลฯ" ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1704 5 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1084 4 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019 ส่วนการคลัง แจ้งนักวิชาการคลัง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1703 5 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1081 4 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1702 5 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1085 4 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการ"จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน"จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1701 5 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 4 ต.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1700 5 ต.ค. 2565 ปกติ สธ0506/ว5922 6 ก.ย. 2565 กรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข นายก การประกาศโฆษนาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1699 4 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 ก.ย. 2565 บ้านกุดดวิวาท นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1698 4 ต.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 4 ต.ค. 2565 บ้านตูม นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1697 3 ต.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/4756 30 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1696 3 ต.ค. 2565 ปกติ รอ51021.3/29 28 ก.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายก ยืนยันหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1695 3 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1077 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1694 3 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1074 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1693 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1075 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซับซ้อนกับสวัสดิการอื่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1692 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว2700 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่5 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1691 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว2699 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 5 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1690 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1076 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี2565/2566 สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1689 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1078 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1688 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1069 29 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากโนรู สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1687 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1080 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1686 3 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1079 30 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1685 30 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 ก.ย. 2565 บ้านสะแกงาม นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1684 30 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1073 29 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1683 30 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1070 29 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ตอบข้อหารือการจ้างครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1682 30 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1071 29 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ207 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1681 30 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1072 29 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอกการใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1680 30 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 30 ก.ย. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology