ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1432 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1043 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1431 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1042 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินความเสี่ยงทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1430 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1041 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน2565-2570 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1429 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1040 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1428 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1039 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1427 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1038 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสภานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1426 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1037 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1425 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1036 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กวดขันดูแลการก่ีอสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1424 21 ก.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/3762 14 ก.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1423 21 ก.ค. 2566 ปกติ .- 21 ก.ค. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1421 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม52784/886 18 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1420 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/18930 18 ก.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1419 20 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 20 ก.ค. 2566 บ้านสะแกงาม นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1418 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/10839 17 ก.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1417 20 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 20 ก.ค. 2566 บ้านพรมราช นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1416 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว546 13 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1415 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)63689 11 ก.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1414 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)60025 3 ก.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1413 20 ก.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)63994 12 ก.ค. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1412 19 ก.ค. 2566 ปกติ นม88701/ว294 13 ก.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1411 19 ก.ค. 2566 ปกติ มท5309.32/ปธ23982 17 ก.ค. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ บ้านบุโพธิ์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1410 19 ก.ค. 2566 ปกติ อว7414/47 12 ก.ค. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1409 19 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด ทส0736/3925 13 ก.ค. 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายก ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดที่ตั้งระบบประปาของหน่วยงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1408 19 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1045 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงาน ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันด้วยแผน ปภ จังหวัด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1407 19 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/150 19 ก.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ส่งปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1406 19 ก.ค. 2566 ปกติ .- 19 ก.ค. 2566 กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านสวนหมาก นายก ขออนุญาตใช้รถตู้รับส่งสมาชิกในกลุ่มในการจัดแสดงสินค้าอำเภอปากช่อง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1405 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1941 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1404 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม56801/353 17 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1403 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1939 17 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดส่งเกียรติบัติให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1402 18 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ว1005 12 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology