ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2382 1 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/3172 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนเศษแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2381 1 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1723 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ(ITA) สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2380 1 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1703 29 พ.ย. 2566 โทรสารในราชการอำเภอปักธงชัย นายก รับทราบนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2379 1 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1704 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช)ครั้งที่2/2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2378 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1713 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรฐานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2377 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1712 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2376 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1711 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2375 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1709 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2374 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1708 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2373 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1707 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2372 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1706 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือน ตุลาคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2371 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1705 30 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนตุลาคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2370 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1700 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 13 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2369 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1699 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย(พัฒนาการเรียนรู้)เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2368 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1698 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2367 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1697 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2366 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1696 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2365 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1695 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการรวบรวมข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎกมาย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2364 30 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1694 29 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษา(โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย)ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2363 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/9824 29 มิ.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้รังวัดตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งเสาทง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2361 30 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.162/87 27 พ.ย. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2360 30 พ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1067 30 พ.ย. 2566 จังหวัดนครราชสีมา นายก โครงการอบรมสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2358 29 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1688 28 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมเวทีกลาง การประกวดลำวงย้อนยุค สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2357 29 พ.ย. 2566 ปกติ อว8128/ว2342 14 ก.ย. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา นายก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2356 29 พ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1689 28 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2355 29 พ.ย. 2566 ปกติ พวป67/008 29 พ.ย. 2566 บริษัทพัฒนาวิชาการ นายก เสนอสื่อการเรียนการสอน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2354 29 พ.ย. 2566 ปกติ สป51007/ว2370 10 พ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2353 29 พ.ย. 2566 ปกติ อว0623/ว5597 26 ต.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2352 29 พ.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/7676 24 พ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2351 28 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1684 27 พ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology