ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2213 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1457 20 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2212 20 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1454 19 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2211 19 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1458 19 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2210 19 ธ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 19 ธ.ค. 2565 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2209 19 ธ.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว906 15 ธ.ค. 2565 อบต.ตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2009 19 ธ.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว906 15 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2008 19 ธ.ค. 2565 ปกติ นม76601/ว906 15 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2208 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0033.3/3103 13 ธ.ค. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่ีวมอบรมโครงการพัฒนา IQ EQ เด็กวัยเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2207 16 ธ.ค. 2565 ปกติ อว7434/ว97 16 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ประชาสัมพันธ์บริการทางห้องปฏิบัติการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2206 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว38 15 ธ.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2205 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม86901/ว635 14 ธ.ค. 2565 อบต.เกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2204 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม95701/ว71 16 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2203 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว1093 9 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2202 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม88704/ว588 9 ธ.ค. 2565 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2201 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม93401/769 9 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2200 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1447 14 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2199 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/1445 14 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การทำกิจการนอกเขตเทศบาล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2198 16 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1444 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2007 16 ธ.ค. 2565 ปกติ อว7434/ว97 13 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ประชาสัมพันธ์บริการทางห้องปฏิบัติการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2003 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว1093 9 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2001 16 ธ.ค. 2565 ปกติ นม93401/769 9 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2197 15 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/18269 18 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2196 15 ธ.ค. 2565 ปกติ อว0619.09/9525 13 ธ.ค. 2565 ราชภัฎมหาสารคาม นายก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2195 14 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(1)103712 8 ธ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2194 14 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(1)104543 9 ธ.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2193 14 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0026/(1)100573 29 พ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2192 14 ธ.ค. 2565 ปกติ นม87801/ว903 6 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2191 14 ธ.ค. 2565 ปกติ นม54401/1099 9 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2190 14 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1437 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งวดที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม2566) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2189 14 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1438 13 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology