ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1889 2 พ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(1)87704 11 ต.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1888 2 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1208 31 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการเพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1887 1 พ.ย. 2565 ปกติ นม84001/1123 31 ต.ค. 2565 อบต.หนองจะบก นายก การโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(สายงานผู้บริหาร) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1886 1 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 1 พ.ย. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1885 1 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1202 31 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1884 1 พ.ย. 2565 ปกติ นม87801/ว799 26 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1883 1 พ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 28 ต.ค. 2565 วอลเลย์บอลอำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมทีมแข่งขันวอลเลย์บอล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1882 31 ต.ค. 2565 ปกติ อว0657.1400/0455 26 ต.ค. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1881 31 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1195 28 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1880 31 ต.ค. 2565 ปกติ นม55401/ว553 20 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทองประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1879 31 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1196 28 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อโควิด19)(ฉบับที่2) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1878 31 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1197 28 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1877 31 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1194 28 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1876 31 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1193 28 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมการดำเนินงงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1875 31 ต.ค. 2565 ปกติ อว0623.21814 17 ต.ค. 2565 ราชภัฎนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1874 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม1109/ว548 25 ต.ค. 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียงในการประชุมกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1873 28 ต.ค. 2565 ปกติ คค0713/9147 21 ต.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1872 28 ต.ค. 2565 ปกติ .- 28 ต.ค. 2565 หจก.ยิ่งเจริญการโยธา นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1871 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/15713 25 ต.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1870 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1187 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1869 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1184 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการป้องกันโรคมือเท้าปากในสถานศึกษาและขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1868 28 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1185 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม)กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1867 28 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1189 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1866 28 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1188 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1865 28 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1183 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1864 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1182 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1863 28 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1181 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1862 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1180 27 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1861 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม77701/ว548 26 ต.ค. 2565 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1860 28 ต.ค. 2565 ปกติ นม56801/587 21 ต.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology