ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1673 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1222 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1672 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1221 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1671 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1220 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1670 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1219 29 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่4 (เดือนกรกรฎาคม-กันยายน2566)เพิ่มเติม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1669 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/13020 29 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก แจ้งผลการรังวัดจัดทำแผนที่ เพื่อประกอบการขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน และขอรังวัดจัดทำแผนที่ประกอบในการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมือง ใช้ประโยชน์ในราชการแทน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1668 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม82602/610 25 ส.ค. 2566 อบต.สะแกราช นายก ขอส่งนรายชื่อข้าราชการที่เช่าบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1667 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/;1205 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสัมมนา เรื่องคลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1666 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1216 28 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปผลการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1665 30 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1217 28 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1664 29 ส.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.151/168 22 ส.ค. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1663 28 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1201 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1662 28 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1210 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การเปิดระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น(LEC)เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลนักเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1661 28 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1209 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1660 28 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1208 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ดำเนินการสรรหา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1659 28 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1215 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1658 28 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1214 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1658 28 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1214 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1656 28 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1212 25 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการจัดสรรใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือนกรกฏาคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1655 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0005/ว3890 21 ส.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายก แจ้งผลการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในการให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1654 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.4/ว5570 18 ส.ค. 2566 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1653 25 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด พน0608/ว8142 21 ส.ค. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก ขอให้ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1652 25 ส.ค. 2566 ปกติ 26/66 24 ส.ค. 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก เรียนเชิญเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสูงวัยจิตใจสงบ ด้วยธรรมมะบำบัด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1651 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว27 24 ส.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1650 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1204 24 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ (YPL) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1649 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1203 24 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน SME รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1648 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1202 24 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1647 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1201 21 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ียวยกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ยหรือประณีประนอมข้อพิพาท สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1646 25 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1200 24 ส.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ่ม สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1645 24 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด กค1003/กนค/ว84/2566 4 ส.ค. 2566 กองนโยบายการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นายก ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1644 24 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว27 24 ส.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology