ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
812 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว586 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนแผนการจัดการมลพิษพ.ศ.2566-2570ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
811 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว585 25 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
810 26 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว584 25 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
809 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว582 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
808 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว581 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
807 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว579 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
806 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม71401/ว97 24 เม.ย. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
805 26 เม.ย. 2566 ปกติ สอ.อปท.0103/ว0100 4 เม.ย. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน เมษายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
804 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม0012(1)/ว76 10 เม.ย. 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราระห์ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
803 26 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 นายชยพล ศิริพยัคฆ์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
802 26 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 นายชยพล ศิริพยัคฆ์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
801 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว583 25 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
800 26 เม.ย. 2566 ปกติ นม51001.4(ลต)/ว100 31 มี.ค. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจำนวนประกาศจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งแลพสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตเลือกตั้งที่2อำเภอปักธงชัยเขตเลือกตั้งที่1อำเภอครบุรีและอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาแทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
799 25 เม.ย. 2566 ปกติ นม54901/360 25 เม.ย. 2566 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก ขอส่งประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตเลือกตั้งที่2อำเภอปักธงชัย(ส.ถ.3/1) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
798 25 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว577 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในฤดูร้อนและปิดภาคเรียน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
797 25 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว580 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
796 25 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว579 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
795 25 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว578 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการป้องกันโรคอุจจาระร่วง สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
794 25 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.156 21 เม.ย. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก ส่งประกาศบัญชีราชชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(ส.ถ.1/5) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
793 25 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1144 21 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
792 25 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว576 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบกลางรายงานการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแหล่งกักเก็บน้ำหรือสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
791 25 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว575 24 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
790 25 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/22 24 เม.ย. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
789 25 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว574 24 เม.ย. 2566 ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน นายก การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
788 24 เม.ย. 2566 ปกติ มท0803.4/ว1638 19 เม.ย. 2566 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
787 24 เม.ย. 2566 ปกติ .- 24 เม.ย. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
786 24 เม.ย. 2566 ปกติ .- 24 เม.ย. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
785 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว571 21 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
784 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว567 21 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ(ก.น.บ) สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
783 24 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว532 21 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทยประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology