องค์การบริหารส่วนตำบลตูม กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 โดยอาศัยอำนาจตามความมรมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลตูม ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วม กันวินิจฉัย

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัยประมาณ 13 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
      ทิศเหนือ            ติดต่อกับ   ตำบลตะคุ        อ.ปักธงชัย
      ทิศใต้                ติดต่อกับ   ตำบลภูหลวง    อ.ปักธงชัย
      ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   ตำบลงิ้ว           อ.ปักธงชัย
      ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ตำบลสุขเกษม   อ.ปักธงชัย

ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมมี 2 ลักษณะ ได้แก่

    สภาพทางภูมิศาสตร์ทางตอนใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่ มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่าน การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนได้ดีตามฤดูกาล ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบางปี แต่ก็สามารถประกอบอาชีพได้

   สภาพทางภูมิศาสตร์ทางตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะของดินเป็ดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชสวน มีลำห้วย คลองชลประทานไหลผ่านรวมทั้งสิ้น 4 สาย แต่มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปี ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี

   พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตำบลตูม มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,125 ไร่ ประชากร มีประชาการในพื้นที่่รวมทั้งสิ้น 5,668 คน แยกเป็นชาย 2,876 คน หญิง 2,876 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 125.95 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตอบต.ตูม
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
พื้นที่่/ไร่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ

1

  บ้านโนนตากแดด

1,530

64

137

147

284

 

2

  บ้านโนนวังหิน

1,480

98

249

218

467

 

3

  บ้านหนองปลิง

2,800

93

187

201

388

 

4

  บ้านสะแกงาม

2,130

87

188

203

391

 

5

  บ้านทุ่งเสาธง

1,460

51

111

100

211

 

6

  บ้านบุพระเมือง

710

121

262

275

537

 

7

  บ้านใหม่ป่าตะแบก

1,100

56

113

115

228

 

8

  บ้านพรมราช

2,940

126

297

299

596

 

9

  บ้านตูม

970

28

50

65

115

 

10

  บ้านกุดวิวาท

1,585

64

158

143

301

 

11

  บ้านสวนหมาก

2,380

147

291

318

609

 

12

  บ้านบุโพธิ์

800

54

106

113

219

 

13

  บ้านหนองจอก

1,240

34

81

92

173

 

14

  บ้านสวนหอม

2,800

120

244

258

502

 

15

  บ้านดอนจันทน์

3,180

95

179

189

368

 

16

  บ้านวังวารีวน

1,020

58

139

140

279

 


Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology