โครงสร้างองค์กร
 
 สำนักปลัด
 
นางกฤติกา ไชยชวคุปต์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
น.ส.ชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางจุไรรัตน์ ทองรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวพัสตราภร์ ศิริวงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
นายปิยะ วีระศร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
นายสมหมาย ประโรกิจจักร์
คนงานทั่วไป
 
นางโชติกา ซอพรมราช
คนงานทั่วไป
 
นางสาวมณีรัตน์ ชดตะคุ
คนงานทั่วไป
 
นายประวัติ พึ่งวีระวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายศรัณยู พระสระน้อย
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุรพงษ์ ราศรี
พนักงานขับรถยนต์
 
นางสาวดวงใจ เฉียบแหลม
คนงานทั่วไป
 
นายกัมพล แสนสุขเจริญ
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายพิษณุ กล่อมพรมราช
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายพลวัฒน์ ภาพฉิมพลี
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายมงคล มิตรตะขบ
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายณรงค์ศักดิ์ จอมคีรี
พนักงานกู้ชีพ อบต.ตูม
 
นายพิพิจ ยศฉมพลี
พนักขับรถน้ำเอนกประสงค์
 
นายศรัณยู พระสระน้อย
พนักขับรถน้ำเอนกประสงค์
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology