โครงสร้างองค์กร
 
 สำนักปลัด
 
นางกฤติกา ทิวเกษม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
น.ส.ชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางจุไรรัตน์ ทองรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวพัสตราภร์ ศิริวงษ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาววรนิษฐ์ เศรษฐวัชรีชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
นายปิยะ วีระศร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางโชติกา ซอพรมราช
คนงาน
 
นางสาวมณีรัตน์ ชดตะคุ
คนงาน
 
นางสาวดวงใจ เฉียบแหลม
คนงาน
 
นายสุสันต์ บุญศรี
คนงาน
 
นายประวัติ พึ่งวีระวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
 
นายศรัณยู พระสระน้อย
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุรพงษ์ ราศรี
พนักงานขับรถยนต์
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology