โครงสร้างองค์กร
 
 หน่วยงานส่วนราชการ
 
สิบเอกพิทัษ์ เมธานุวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม โทรศัพท์ : 088-3616799
 
นางกฤติกา ทิวเกษม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0819668388
 
นางศิริพร เฉื่อยกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0841532354
 
นายธงชัย สิงหวิสัย
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0848298885
 
นางสุภาวดี อุทัยคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0842952522
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology