โครงสร้างองค์กร
 
 กองคลัง
 
นางศิริพร เฉื่อยกลาง
นักบริการงานการคลัง ระดับต้น
เบอร์โทร 0841532354
 
นางสุฑารัตน์ พุดดอน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
นางสาวสุกัญญา สัญพรมราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวศิตาพร ขันชะลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
ว่าง -
พนักงานขับรถยนต์
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology