โครงสร้างองค์กร
 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสุภาวดี อุทัยคำ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
เบอร์โทร 0842952522
 
ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
น.ส.ณภัทร์ บรรลังค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
นางปุณมนัส ทองอิ่ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
ว่าง -
ครู
 
นางเกรียงสวรรค์ วิจิตรกิ่ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาววาสนา มาสำโรง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสาวกนกวรรณ ระวีพรมราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
นางวรรณา สายสระน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศพด.วัดพรหมราช
 
นางสาวแสงจันทร์ บุรมโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ ศพด.วัดวังวารีวน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology