หัวข้อ
วันที่
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20-05-2024
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที... 24-04-2024
     ประชาสัมพันธ์ใใหัความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของโฟลิก เอซิด(วิตามิน B9) ช่วงระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร 17-04-2024
     ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์และการขอใช้ที่... 11-04-2024
     ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย 10-04-2024
     ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก(Heat stroke) 04-04-2024
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 20-03-2024
     รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 07-03-2024
     ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมขอเชิญร่วมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 06-03-2024
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 19-02-2024
     รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 13-02-2024
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 02-02-2024
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำ... 24-01-2024
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567 24-01-2024
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asses... 09-01-2024
     ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 26-12-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต 25-12-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ... 25-12-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ... 25-12-2023
     ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก 12-12-2023
     ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย 04-12-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 01-12-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปร... 27-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27-10-2023
     ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซีฟรี 12-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 05-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 03-10-2023
     รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 02-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 02-10-2023
     ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2566 02-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 29-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 29-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26-09-2023
     สัญญาณเตือน....คลอดก่อนกำหนด 21-09-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12 27-07-2023
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 26-07-2023
     แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม Do's&Don'ts 02-04-2023
     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 24-03-2023
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 20-03-2023
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2566 20-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมื... 07-02-2023
     อันตราย ......จากการคลอดก่อนกำหนด 02-02-2023
     ร่วมกัน.....ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 02-02-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 24-01-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 มกราค... 12-01-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 04-01-2023
     คู่มือปฏิบัติงาน การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 04-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ช้องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04-01-2023
     ฐานข้อมูลลานกีฬา,สนามกีฬา,สถานที่ออกกำลังกาย 20-12-2022
     ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 20-12-2022
     ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องน้ำไหลผ่านหน้าบ้าน ม.15 14-12-2022
     ประชาสัมพันธ์กระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มลพิษทางอากาศ ม.13 12-12-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 ธันว... 09-12-2022
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 01-12-2022
     ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำ... 01-12-2022
     ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29-11-2022
     บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07-11-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568) 31-10-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 21-10-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 10-10-2022
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 01-10-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุบริหารจัดการเว็บไซต์โดเมนเนมและโฮสติ้ง www.abttoom.com ประจำปีงบป... 27-09-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asses... 07-09-2022
     ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 23-08-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 09-08-2022
     บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิง ตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01-08-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 กรกฎา... 22-07-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 18-07-2022
     โรคไข้หูดับ 11-07-2022
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 08-07-2022
     จดหมายข่าว กิจกรรมวันเข้าพรรษา 08-07-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุน... 24-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ประกาศเขตพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 20-06-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที... 15-06-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 15-06-2022
     โรคมือ เท้า ปาก 13-06-2022
     หน้าฝนโรคที่ต้องระวัง...... 08-06-2022
     ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง 08-06-2022
     ตัวอย่างขยะอันตราย 07-06-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 พฤษภ... 23-05-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 18-05-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) ปีงบป... 18-05-2022
     ไข้เลือดออก 17-05-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 02-05-2022
     ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตูม พิจารณาขอความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน... 11-04-2022
     การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 31-03-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตตำบลตูม เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 31-03-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มีนาค... 29-03-2022
     รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประม... 25-03-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 16-03-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 กุมภ... 18-02-2022
     ประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565 18-02-2022
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพระเมือง หมู่ที่ ๖ สายทุ่งหนองแห้ว ด้วย... 14-02-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริ... 21-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 20-01-2022
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริ... 20-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่ว... 17-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหาร... 17-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 17-01-2022
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 385/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 15-11-2021
     แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-11-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 21-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asses... 20-10-2021
     รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2567) 15-10-2021
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการห... 08-10-2021
     รายงานประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมั... 06-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้ม... 06-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้ม... 06-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 05-10-2021
     ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ... 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 328/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 327/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 326/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 325/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 324/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 308/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 309/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 01-10-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 310/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในก... 01-10-2021
     นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) 01-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-10-2021
     ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 กัน... 08-09-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 271/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 01-09-2021
     รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integr... 31-08-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 199/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 21-07-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 01-07-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 176/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 29-06-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 175/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 29-06-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 174/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 29-06-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 173/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 29-06-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 172/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 29-06-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 28-06-2021
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 28-06-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ป... 25-06-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันที่ 24 มิถุนาย... 24-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว 18-06-2021
     ประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 15-06-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 14-06-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 131/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 25-05-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 131/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 25-05-2021
     วันวิสาขบูชา 23-05-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 พฤษภ... 20-05-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 79/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 16-04-2021
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 80/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 16-04-2021
     เกร็ดความรู้ วันสงกรานต์ นางสงกรานต์ 2564 09-04-2021
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 08-04-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25-03-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 18-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01-03-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที... 24-02-2021
     วันมาฆบูชา 2564 24-02-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 มกราค... 27-01-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปร... 26-01-2021
     ทดสอบ 22-01-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20-01-2021
     งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 07-01-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04-01-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 24-11-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Asses... 23-11-2020
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินปรจำปี 2563 06-11-2020
     การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 03-11-2020
     ประเพณีลอยกระทง 29-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 20-10-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563 16-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 02-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ... 01-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปัก... 01-10-2020
     ประกาศเจตนารมณ์ 01-10-2020
     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 01-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-10-2020
     การแถลงเจตนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 01-10-2020
     วันออกพรรษา 01-10-2020
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2564 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01-10-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 379/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/เรื่องราวร้องทุกข์ 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 378/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 365/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 363/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 368/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 362/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 367/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 361/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 375/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล หน่วยตรวจสอบภายใ... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 374/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาศาสนา... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 373/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล กองช่าง 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 372/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล กองคลัง 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 371/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 30-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 30-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 30-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ป... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 370/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในก... 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 369/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 30-09-2020
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 364/2563 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้... 30-09-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 04-09-2020
     ฐานข้อมูล ลานกีฬา สนามกีฬา 10-08-2020
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 04-08-2020
     การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส 20-07-2020
     วันอาสาฬหบูชา 02-07-2020
     วันเข้าพรรษา 02-07-2020
     ฐานข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ภายในเขตตำบลตูม 01-07-2020
     จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการ การมีสาวนร่วมจัดการระบบนิเวศเพื่อเพื่มมูลค่าผลผล... 10-06-2020
     ความรู้ไข้เลือดออก 10-06-2020
     ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 08-06-2020
     เชิญร่วมบริจาคหนังสือกิจกรรม"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 08-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563 31-05-2020
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563 31-05-2020
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 27-05-2020
     บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2563 27-05-2020
     วันวิสาขบูชา 05-05-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 20-04-2020
     วันสงกรานต์ ประจำปี 2563 10-04-2020
     รู้ไว้ ห่างไกลโควิด 01-04-2020
     โรคพิษสุนัขบ้า 20-03-2020
     วันมาฆบูชา 2563 07-02-2020
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 03-02-2020
     รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 27-01-2020
     ประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-01-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 19-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 09-12-2019
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02-12-2019
     วันลอยกระทง ประจำปี 2562 05-11-2019
     รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที่ 1 ต... 01-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ล... 01-10-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ 1 ตุล... 01-10-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 429/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 01-10-2019
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     คำสั่ง อบต.ตูม มอบหมายงานฯ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... 01-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... 01-10-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 440/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/เรื่องราวร้องทุกข์ 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 439/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 429/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 436/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล หน่วยตรวจสอบภายใ... 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 435/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล กองการศึกษาศาสนา... 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 434/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล กองช่าง 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 433/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนพนักงานส่วนตำบล กองคลัง 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 432/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำ... 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 431/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในก... 30-09-2019
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 430/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 30-09-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน 27-09-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 – 2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช 27-09-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) 27-09-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565) 26-09-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 16 กั... 16-09-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 16-09-2019
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2562 04-09-2019
     วันเข้าพรรษา 09-07-2019
     วันอาสาฬหบูชา 09-07-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) 14-06-2019
     ทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 12-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 256... 07-06-2019
     โรคพิษสุนัขบ้า 04-06-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) 31-05-2019
     ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 30-05-2019
     ความรู้เรื่อง โรคมือเท้าปาก 22-05-2019
     วันวิสาขบูชา 16-05-2019
     ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าระบบ ITAS (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ต้องการแสดง... 01-05-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง... 29-04-2019
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 11-04-2019
     ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 11-04-2019
     จดหมายข่าว อบต.ตูม ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ออกมาใช้สิทธิเลือกสมาชิกผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08... 19-03-2019
     ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 04-03-2019
     ฐานข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา ภายในเขตตำบลตูม 04-03-2019
     ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช มีความประสงค์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 18-02-2019
     ประกาศ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน มีความประสงค์เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 18-02-2019
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 01-02-2019
     ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 07-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มาราคม พ.ศ. 2562 เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2562 04-01-2019
     เชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรม"ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน" 26-12-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 04-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าระบบ ITAS (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) 09-11-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจ... 06-11-2018
     รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 01-11-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม... 30-10-2018
     รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 19-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 02-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 02-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายการพัฒนา ให้เป็นหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริ... 01-10-2018
     เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 01-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... 01-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที่ 1 ต... 01-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 1 ต... 01-10-2018
     ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 01-10-2018
     การแถลงเจตนาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 01-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ 1 ตุล... 01-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปัก... 01-10-2018
     นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 01-10-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒... 28-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวั... 28-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 27 กันยา... 27-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กันยา... 27-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 21-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2561 04-09-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31-08-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 23-08-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 6 สิงหาคม 2561 06-08-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปล... 27-06-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลตูม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังวารีวน ประจำปีการ... 26-04-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลตูม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช ประจำปีการศึกษา 25... 26-04-2018
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มี... 25-04-2018
     วันอนุรักษ์มรดกไทย 02-04-2018
     ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช 30-03-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอจราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมราช)โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... 28-03-2018
     ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศดว.วัดวังวารีวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-03-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิ... 28-03-2018
     วันมาฆบูชา 28-02-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปล... 28-02-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 12 ก.พ. 61 12-02-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 25 มกราค... 25-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2561 25-01-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 17-01-2018
     องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร... 08-01-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ... 08-01-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ขององค์... 04-01-2018
     ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน 04-01-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... 28-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 04-12-2017
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM 09-11-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 2 พฤศจิกายน 2560 02-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 01-11-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๑ 01-11-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประ... 25-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 25-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2562) ประจำปีงบประมาณ 25... 25-10-2017
     รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 19-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ 10 ตุ... 10-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้า... 06-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 05-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ป... 03-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 3 ตุลาค... 03-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 03-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 03-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปัก... 03-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ... 02-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... 02-10-2017
     นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) 01-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนั... 29-09-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 29-09-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 29-09-2017
     ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณ... 27-09-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 กั... 25-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 04-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 01-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 01-08-2017
     ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2560 03-07-2017
     ประโยชน์ของการตรวจเลือดเอชไอวี 30-06-2017
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร... 18-06-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 256... 05-06-2017
     ประกาศรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 26-05-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าทำงานใน... 22-05-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบตูม เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบ... 22-05-2017
     ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีงานบุญ วันวิสาขบูชา วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 08-05-2017
     ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 อ... 03-05-2017
     โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาให้มีงานทำในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01-05-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27 เมษา... 27-04-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจ... 27-04-2017
     การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ 25-04-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ... 09-03-2017
     ตรวจเร็ว รักษาเร็ว หยุดเอดส์ได้ 21-02-2017
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๐ 19-02-2017
     ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 16-01-2017
     ขอเชิญเข้าชม งานเกษตรประชารัฐมหัศจรรย์พืชพรรณสวนตูม ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 14-12-2016
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๔ 13-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2560 01-12-2016
     ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลตูม อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 07-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 31-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 31-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 31 ตุลา... 31-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ควบคุ... 31-10-2016
     ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานปี 2560 26-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจ... 24-10-2016
     รายงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 17-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 17-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ 11 ตุ... 11-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2559 11-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 06-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนค่าจ้างลูกจ... 06-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้... 05-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศให้ใช้แผนการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์กา... 05-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวั... 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ลงวันที่ 3 ต... 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ... 03-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธ... 03-10-2016
     รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01-10-2016
     ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 01-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562) 30-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลาพักผ่อนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนั... 30-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 22-09-2016
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๓ 21-08-2016
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ 16-08-2016
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๑ 10-08-2016
     โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 วันที่ ... 10-08-2016
     ขอเชิญร่วมโครงการ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่างเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันา... 03-08-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 27-07-2016
     อบต.ตูม รณรงค์ การออกเสียงประชามติ 2559 วันที่ 7 สิงหาคม 2559 21-07-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 กรกฎา... 18-07-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวั... 12-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน 01-07-2016
     โครงการจัดตั้งศุนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ตำบลตูม เชิญ ชม ชิม ช๊อป ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสวนตูมพฤกษา ... 01-07-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา... 22-06-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ ... 16-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 31-05-2016
     ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) วันที่ 26 พฤษภาคม 259 26-05-2016
     ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 26-05-2016
     ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 26-05-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 27-04-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2563) 24-04-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ... 07-04-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวั... 01-04-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบ... 01-04-2016
     ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสี... 04-03-2016
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 29-02-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ... 30-12-2015
     ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานปี 2559 28-12-2015
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี พ.ศ.2558 16-12-2015
     ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2559 01-12-2015
     ประชุาสัมพันธ์การเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่4.2558 27-11-2015
     เชิญชมสวนปอเทือง ดอกทานตะวัน และเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน@สวนตูมพฤษกษา กำหนดเปิดให้เข้าชม วันที่ 7 ธันวาคม 255... 23-11-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ 13 ตุ... 13-10-2015
     รู้เท่าทัน..โรคไข้เลือดออก 13-10-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และห... 01-10-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 01-10-2015
     ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 01-10-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 01-10-2015
     20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ 20-09-2015
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 264 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 07-09-2015
     ประชุาสัมพันธ์การเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่3.2558 31-07-2015
     เรื่อง คู่มือบริการประชาชน 20-07-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมา... 13-07-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 29-06-2015
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2568) 29-06-2015
     โรคทางเดืนหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส 23-06-2015
     เอดส์...ป้องกันได้ 16-06-2015
     ประชุาสัมพันธ์การเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่2.2558 28-05-2015
     วันวิสาขบูชา 2558 ประวัติวันวิสาขบูชา 25-05-2015
     รายงานสถานการณ์ อีโบลา 23-04-2015
     วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย 20-04-2015
     ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ 07-04-2015
     หลักง่ายๆ ในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ 16-03-2015
     ปัญหาเอดส์ ปัญหาวัยรุ่น 05-03-2015
     ประชุาสัมพันธ์การเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่1.2558 30-01-2015
     การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง 11-01-2015
     บัญชีมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 06-01-2015
     กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของ สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อง รับเข้าทำงาน 19-12-2014
     ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจการจราจร 07-12-2014
     ประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก และประวัติวันเอดส์โลก 01-12-2014
     วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ 16-11-2014
     ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 11-11-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ครั้งที่ 1/2558 20-10-2014
     ประกาศ อบต.ตูม เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 17-10-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่ว... 07-10-2014
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ที่ 329/2557 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหาร... 07-10-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหาร... 07-10-2014
     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 328 ๒๕๕7 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหา... 07-10-2014
     ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร อบต.ตูม พ.ศ. 2557 01-10-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบ... 01-10-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) 01-10-2014
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต... 01-10-2014
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์ฤการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ... 01-10-2014
     ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ตูม พ.ศ. 255... 01-10-2014
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้า... 01-10-2014
     ประชุาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2558 21-08-2014
     ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 20-08-2014
     อาหารและสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่นี่ 18-08-2014
     แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 01-08-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 2 24-07-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญสมัยที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 24-07-2014
     ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพ้ยา 16-07-2014
     ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤิมิชอบ 30-06-2014
     ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่1 24-06-2014
     ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ 24-06-2014
     ประชาสัมพันธ์โรคขาดสารไอโอดีน 19-05-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้อบัญญัติ 2557 16-05-2014
     ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี 2556 16-05-2014
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2557 16-05-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ข้อบัญญัติ 2556 16-05-2014
     ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี 2555 16-05-2014
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2556 16-05-2014
     หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การชำระภาษีท้องถิ่น 16-05-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม แผนสามปี (พ.ศ.2557-2559) 15-05-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญสมัยที่ 1/2557 ครั้งที่ 2 16-03-2014
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญสมัยที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 16-03-2014
     ประชาสัมพันธ์ประกาศกระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ 19-02-2014
     รายงานสถานะทางการเงินปี 56 04-10-2013
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปัก... 01-10-2013
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูก... 01-10-2013
     การใช้หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 20-06-2013
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2556 24-05-2013
     รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 24-05-2013
     การล้างมือให้สะอาด 14-05-2013
     6 โรค ที่เกิดในฤดูร้อน 04-04-2013
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก 20-03-2013
     แนวทางในควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 15-01-2013
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม 29-11-2012
     เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 11-11-2012
     แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๖ 16-10-2012
     รายงานสถานะทางการเงินปี 55 05-10-2012
     ข่าวประชาสัมพันธ์ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 05-01-2012
     ระเบียบข้อบังคับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม 27-12-2011
     คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 21-06-2011
     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริ... 20-04-2011
     บัญชีมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 30-12-2010
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 10-11-2010
     ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯ 05-10-2009

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology