ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2470 18 ธ.ค. 2566 ปกติ สปสช6.70/(อ)ว05748 18 ธ.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายก แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2469 15 ธ.ค. 2566 ปกติ .- 15 ธ.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2468 15 ธ.ค. 2566 ปกติ .- 15 ธ.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2467 15 ธ.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/6792 8 ธ.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2466 15 ธ.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/6839 13 ธ.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2465 15 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0012(1)/ว31 28 พ.ย. 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2464 15 ธ.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.162/92 15 ธ.ค. 2566 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2463 14 ธ.ค. 2566 ปกติ คค0703.20/6835 13 ธ.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุพื้นทางเดิม ทดสอบหินคลุกและทดสอบความหนาแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2462 14 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1788 14 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุกรณีที่ไม่่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2461 14 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1787 14 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2460 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1785 14 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืการบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2459 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1784 14 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาแทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2458 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1783 14 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2457 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1770 14 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2456 14 ธ.ค. 2566 ปกติ กษ0317.11/ว523 4 ธ.ค. 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง นายก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2455 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว923 4 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2454 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม88701/607 6 ธ.ค. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2453 14 ธ.ค. 2566 ปกติ กฟ.นม.ว302/2566 27 พ.ย. 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา นายก ชอเชิญร่วมงานหนึ่งทศวรรษกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2452 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1774 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรณีจ้างใหม่) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2451 14 ธ.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1768 12 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราห์สนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2450 14 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว6769 12 ธ.ค. 2566 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปักธงชัย นายก การจัดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2449 13 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1778 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2448 13 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1777 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานการเปิดใหั้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบINFO) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2447 13 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1776 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2446 13 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1773 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2445 13 ธ.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1772 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2444 13 ธ.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1771 13 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2443 13 ธ.ค. 2566 ปกติ กค0318.20/ว34 22 พ.ย. 2566 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2443 13 ธ.ค. 2566 ปกติ สปสช.9.34/ว7381 6 ธ.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเพื่อจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2492 12 ธ.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว95 12 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology