ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
550 17 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว399 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
549 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว838 16 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำดเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
548 17 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.5/ว389 15 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินงานตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัดดิการแห่งรัฐ ปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
547 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/1032 14 มี.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
546 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว356 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
545 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว213 8 มี.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
544 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว372 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
543 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว388 15 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมส่งประกวดแข่งขัน รำโทน คนปักธงชัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
542 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว320 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมส่งประกวดแข่งขัน รำโทน คนปักธงชัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
541 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว387 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวททางและมาตราการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
540 16 มี.ค. 2566 ปกติ มท0810.3/ว3917 28 พ.ย. 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
539 16 มี.ค. 2566 ปกติ นม56801/114 10 มี.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
538 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว355 15 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมส่งประกวดแข่งขัน รำโทน คนปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
537 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว385 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้ทครองเด็ก พ.ศ.2546 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
536 15 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว384 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
535 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว382 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การให้คำปรึกษาหรือแนะนำตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
534 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว381 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาทครั้งที่2/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
533 15 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว380 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
532 15 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว379 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่2/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
531 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว378 14 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
530 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว6 14 มี.ค. 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
529 15 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว320 2 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมส่งประกวดแข่งขัน รำโทน คนปักธงชัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
528 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว363 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลา่กรเข้าร่วมอบรม ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
527 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว371 13 มี.ค. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน นายก การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
526 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/12 13 มี.ค. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก การเตรียมการป้องกัน ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
525 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว359 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอสบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
524 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว362 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
523 14 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว361 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา่ยุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
522 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว360 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
521 14 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว365 13 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology