ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1949 9 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1263 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ELE) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1948 9 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1253 9 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพานิชย์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1947 9 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1260 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1946 9 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1246 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1945 8 พ.ย. 2565 ปกติ กจ79501/404 8 พ.ย. 2565 อบต.หนองฝ้าย นายก อนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1944 8 พ.ย. 2565 ปกติ นม76601/ว719 2 พ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1943 8 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1242 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง(โดยการสัมภาษณ์) ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1942 8 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1243 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1941 8 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1243 8 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1940 8 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/55 4 พ.ย. 2565 อำเภอปัก (โทรสาร) นายก การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1939 8 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1245 7 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1938 8 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1246 7 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี2565 จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1937 8 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1248 7 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1936 8 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1247 7 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1935 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16413 4 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1934 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16416 4 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1933 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16419 4 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1932 7 พ.ย. 2565 ปกติ สอ.นม.500/2565 28 ต.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1931 7 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม51007/ว11386 31 ต.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ประชาสัมพันธ์โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1930 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1234 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่ 11/2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1929 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1235 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1928 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1237 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1926 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1241 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1925 7 พ.ย. 2565 ปกติ นม0026/(1)90308 27 ต.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1924 7 พ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1236 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งปิดระบบสารสนเทศฯเพื่อประมวลการปรับปรุงข้อมูลสำหรับการทวนสอบจากการประเมินภายนอก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1927 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1238 4 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสมัครเป็นสมาชิก (APCAD) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1923 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16184 1 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1922 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16193 1 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1921 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/16190 1 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1920 4 พ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1272 3 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology