ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1070 21 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 มิ.ย. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1069 21 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 มิ.ย. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1068 21 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 21 มิ.ย. 2565 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1067 21 มิ.ย. 2565 ปกติ นม76601/ว407 16 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่4 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1066 21 มิ.ย. 2565 ปกติ นม56801/ว338 16 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1065 21 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 20 มิ.ย. 2565 บ้านสวนหอม นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1064 20 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/9020 16 มิ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1063 20 มิ.ย. 2565 ปกติ นม96502/396 17 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลหนองยาง นายก ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดร่างขอบเขต(TOR)การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1062 20 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 20 มิ.ย. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1061 20 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.4/ท.ร.280 17 มิ.ย. 2565 สำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1060 20 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว695 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1059 20 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว698 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ.2558 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1058 20 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว693 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่4/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1057 20 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว692 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการงวดที่4(เดือนกรกฎาคม2565)ประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2565) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1056 20 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว696 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2565ของกลุ่มพื้นที่1กลุ่มพื้นที่2และกลุ่มพื้นที่3 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1055 20 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว690 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่4(เดือนกรกฎาคม2565) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1054 20 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว691 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งวดที่4จำนวน 3เดือน(เดือนกรกฎาคม2565) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1053 20 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว694 17 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่นผ่านระบบKTB ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1052 17 มิ.ย. 2565 ปกติ นม95708/166 17 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขออนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1051 17 มิ.ย. 2565 ปกติ นม87801/372 16 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขออนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1050 17 มิ.ย. 2565 ปกติ ศธ04064.151/107 16 มิ.ย. 2565 โรงเรียนพรมราช นายก ขอเชิญร่ีวมกิจกรรมจิตอาสา904 "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เพื่อจัดทำรั้วกั้นริมสระน้ำวัดพรหมราช สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1049 17 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว686 16 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(28มิถุนายน2565) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1048 17 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว687 16 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1047 17 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว688 16 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี2565" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1046 16 มิ.ย. 2565 ปกติ นม54603/518 14 มิ.ย. 2565 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1045 16 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 16 มิ.ย. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินฝายเหมืองพระ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1044 16 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว24 14 มิ.ย. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอความาอนุเคราะห์แจ้งผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและดำเนินโครงการ"โคราชเมืองสะอาด"ร่วมประชุม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1043 15 มิ.ย. 2565 ปกติ บฑว0500/1042 10 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นายก ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1042 15 มิ.ย. 2565 ปกติ ทว206/กม65.06 10 มิ.ย. 2565 บริษัททวีโชค นายก ขออุธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1041 15 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 15 มิ.ย. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology