ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1559 8 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 7 ก.ย. 2565 บ้านสวนหมาก นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1558 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1010 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1557 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1011 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและวิชาการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1556 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1012 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1555 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118.1/ว997 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโรงแรม สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1554 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1004 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1553 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1002 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1552 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1001 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ รุ่นที่5-8 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1551 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1000 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1550 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว998 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1549 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว999 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำหนังสือ"ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี2565" สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1548 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1005 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1546 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1013 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1545 8 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118.1/;1008 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก จัดส่งแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564-2570 ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1544 8 ก.ย. 2565 ปกติ พป0003/ว1437 8 ก.ย. 2565 สถาบันพระปกเกล้า นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่8 ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1543 8 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1009 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1542 8 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1003 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์เพื่อปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1541 8 ก.ย. 2565 ปกติ วนม0302.ว008/2565 22 ส.ค. 2565 วิทยาลัยนครราชสีมา นายก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอที" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1547 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1006 7 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1540 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 7 ก.ย. 2565 . นายก . ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5
1539 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 7 ก.ย. 2565 . นายก . ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5
1538 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 7 ก.ย. 2565 . นายก . ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5
1537 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 7 ก.ย. 2565 . นายก . ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5
1536 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 7 ก.ย. 2565 . นายก . ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5
1535 7 ก.ย. 2565 ปกติ นม54501/729 6 ก.ย. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1534 7 ก.ย. 2565 ปกติ กค0318.20/ว29 22 ส.ค. 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายก ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดอัตรา หลัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง พ.ศ.2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1533 7 ก.ย. 2565 ปกติ อว6501.1401/ว131 26 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม แนวทางการจัดเก็บภาษี ฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1532 6 ก.ย. 2565 ปกติ นม86901/382 18 ส.ค. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1531 6 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว988 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แบบแสดงความประสงค์ขอขนส่งของเสียอันตรายไปให้องคืการบริหารส่วนจังหวัดกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1530 6 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว987 5 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่นไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่90ล้านต้น" สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร(รักษาการแทน) หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology