ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1280 22 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว814 21 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1279 22 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว815 21 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่นไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่90ล้านต้น" สำนักปลัด แจ้งรักษาการนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1278 22 ก.ค. 2565 ปกติ นม1119/ว817 21 ส.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1277 22 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว822 21 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช)ประจำปีงบประมาณ2566และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1276 22 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว816 21 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก (ร่าง)แผนการป้องกันเฝ้าระวังการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคสิ่งแวดล้อมระดับชาติ(พ.ศ.2564-2580)และแผนปฎิบัติการ(Action Plan)ภายใต้แผนระยะที่1พ.ศ.2564-2565และระยะที่2(พ.ศ.2566-2570) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1275 22 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว821 21 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปพรางก่อน โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและโครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1274 22 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว820 21 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด19 ครั้งที่1/2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1273 21 ก.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว174 19 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1272 21 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว810 20 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธืบริการโทรศัพย์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1271 21 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118./ว809 20 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1270 21 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว813 20 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการส่งเสริมโอกาศความเสมอภาคและความเท่าเที่ยมทางการศึกษา"พาน้องกลับมาเรียน" ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1269 21 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว811 20 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ปีการศึกษา2563-2564 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1268 21 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว812 20 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1267 21 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว808 20 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การติดตามข้อมูลผ่านสาธารณภัยผ่าน Line สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1266 20 ก.ค. 2565 ปกติ .- 20 ก.ค. 2565 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1265 20 ก.ค. 2565 ปกติ คค0713/6032 18 ก.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1264 20 ก.ค. 2565 ปกติ อว0604.33/ว642 16 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการอบรม สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1263 20 ก.ค. 2565 ปกติ .- 20 ก.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ยินยอมหักเงินเดือน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1
1262 20 ก.ค. 2565 ปกติ คค0713/5751 5 ก.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1261 20 ก.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว173 18 ก.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1260 20 ก.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว801 19 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1259 20 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว806 19 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1258 20 ก.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว807 19 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1257 20 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว805 19 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1256 20 ก.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว804 19 ก.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หนังสือ"ผ้าไทยใส่ให้สนุกโคราช" สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1255 19 ก.ค. 2565 ปกติ คค07026.3/1305 7 ก.ค. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1254 19 ก.ค. 2565 ปกติ คค07026.3/1306 7 ก.ค. 2565 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1253 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)55758 27 มิ.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1252 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)60437 7 ก.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1251 19 ก.ค. 2565 ปกติ นม0026/(๑)58449 4 ก.ค. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology