ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
720 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว523 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความพึงพอใจต่อองค์ควา่มรู้และคู่มือในการแก้ไขปัญหามลพิษ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
719 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว522 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
718 12 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว521 12 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
717 11 เม.ย. 2566 ปกติ คค0703.20/1654 24 มี.ค. 2566 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก แจ้งผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุพื้นทางเดิมและทดสอบความหนาแน่นในสนาม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
716 11 เม.ย. 2566 ปกติ คค0713/3160 10 เม.ย. 2566 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
715 11 เม.ย. 2566 ปกติ คค0713/3161 10 เม.ย. 2566 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
714 11 เม.ย. 2566 ปกติ คค0713/3163 10 เม.ย. 2566 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
713 11 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
712 11 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
711 11 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
710 11 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก แจ้งความยินยอมเสียค่าปรับ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
709 11 เม.ย. 2566 ปกติ คค0713/3217 11 เม.ย. 2566 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
708 11 เม.ย. 2566 ปกติ คค0713/3216 11 เม.ย. 2566 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
707 11 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
706 11 เม.ย. 2566 ปกติ .- 11 เม.ย. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
705 11 เม.ย. 2566 ปกติ อว0657.1020/419.1 5 เม.ย. 2566 ราชมงคลอีสาน นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการาอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
705 11 เม.ย. 2566 ปกติ อว0657.1020/419.1 5 เม.ย. 2566 เทคโนโลยีราชมงคล นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
704 11 เม.ย. 2566 ปกติ ว20/2566 28 มี.ค. 2566 พรรคภูมิใจไทย นายก ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต12จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
703 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว519 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม(ฉบับที่2) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
702 11 เม.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว518 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
701 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว516 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
700 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว515 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
699 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว514 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประขาสัมพันธ์การจัดส่งผลงานนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
698 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว513 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
697 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว512 10 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
696 11 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว511 11 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซี่ยม137 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
694 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม95701/ว12 31 มี.ค. 2566 อบต.สุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
693 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว499 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
692 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม1118.4/ทร136 7 เม.ย. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
691 10 เม.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว491 5 เม.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีประจำปีงบประมาณ2567-2569 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology