ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
167 22 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว104 22 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกา่รธนาคารขยะ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
166 22 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว103 22 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การให้บริการของธนาคารกรุงไทย ผ่านระบบ Online สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
165 22 ม.ค. 2567 ปกติ นม95301/922 26 ธ.ค. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
164 22 ม.ค. 2567 ปกติ นม95301/ว923 26 ธ.ค. 2566 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
163 22 ม.ค. 2567 ปกติ นม54401/39 16 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
162 22 ม.ค. 2567 ปกติ สปสช.9.34/ว7710 27 ธ.ค. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม แนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกเบิกจ่ายเงินตามโปรแกรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
161 22 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว102 22 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
160 22 ม.ค. 2567 ปกติ นม56801/ว16 16 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอข้อมูลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
159 22 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด ตผ0016/ว244 15 ม.ค. 2567 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายก โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร ประเด็นข้อสงสัย ประเด็นการเงินการคลังของผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
158 22 ม.ค. 2567 ปกติ นม0033.015.4/423 16 ม.ค. 2567 สำนักงานสาธ่รณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
157 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว97 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
156 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว100 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร บุหรี่ ปีที่ 9 วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
155 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว88 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
154 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว98 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Suatainability ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
153 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว92 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินกรมธนารักษ์ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
152 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว91 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
151 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/90 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
150 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/89 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการกำกับดูแลการถอดแยกและเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการออกข้อบัญญัติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
149 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว83 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
148 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว73 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลรองรับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในการสนับสนุนการสร้าง Soft Power ของประเทศ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
147 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.4/ว77 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งประกาศอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
146 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.4/ว76 17 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ส่งประกาศอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
145 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว63 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
145 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว63 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี2567 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
144 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว62 15 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อำเภอ และองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
143 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว88 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การเก็บขอ้มูลออนไลน์เพื่อประกอบการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
142 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว87 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
141 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว86 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
140 19 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว96 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
139 19 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว95 19 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุโลมการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology