ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1340 12 ก.ค. 2566 ปกติ พน0608/6836 5 ก.ค. 2566 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายก เร่งรัดจัดรายงานความคืบหน้าของโครงการรายไตรมาส สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1338 12 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว979 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี2566 ให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1337 12 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว980 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่7 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1337 12 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว978 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1336 12 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว977 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาทุกแห่ง กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1335 11 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว976 10 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1334 11 ก.ค. 2566 ปกติ นม56801/331 10 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1332 11 ก.ค. 2566 ปกติ นม54401/612 7 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1331 11 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว970 7 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1330 11 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ว974 7 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศกรมการปกครองเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตนทางดิจิทัล ของกรมการปกครอง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1329 11 ก.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว973 7 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2566 และของทุกปี สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1328 11 ก.ค. 2566 ปกติ สก660/2566 7 ก.ค. 2566 บริษัทแสงมิตร นายก เอกสารคุณลักษณะเฉพาะ บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1327 10 ก.ค. 2566 ปกติ นม87804/423 5 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1326 10 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 12 ก.ค. 2566 บ้านตูม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1325 7 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 7 ก.ค. 2566 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1324 7 ก.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว154 6 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1323 7 ก.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว33 29 มิ.ย. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1322 7 ก.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว155 6 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1321 7 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว969 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจรายชื่อบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1320 7 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว968 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1319 7 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว967 6 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการ1ตำบล1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1318 7 ก.ค. 2566 ปกติ 22/66 5 ก.ค. 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลตูม นายก รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุในตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1317 7 ก.ค. 2566 ปกติ นม59105/351 6 ก.ค. 2566 เทศบาลอรพิมพ์ นายก ขอสนับสนุนวิทยากร สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1316 6 ก.ค. 2566 ปกติ .- 6 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอแต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1315 6 ก.ค. 2566 ปกติ .- 6 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอแต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1314 6 ก.ค. 2566 ปกติ .- 6 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอแต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1313 6 ก.ค. 2566 ปกติ .- 6 ก.ค. 2566 นายพิเชษฐ์ พรหมผุย นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1312 6 ก.ค. 2566 ปกติ .- 6 ก.ค. 2566 บ้านพรมราช นายก ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเครื่องพ่นหมอกควันพร้อมด้วยน้ำยาพ่นหมอกควัน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1311 6 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 6 ก.ค. 2566 บ้านกุดดวิวาท นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1310 6 ก.ค. 2566 ปกติ นม51005.1/7851 30 มิ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบบูรณาการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology