ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
12 5 ม.ค. 2566 ปกติ นม0033.3/ว3253 27 ธ.ค. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้านจิตแพทย์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
11 5 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว3 4 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่ออีสานอยู่ดีมีสุข สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
10 4 ม.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว826 28 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
9 4 ม.ค. 2566 ปกติ ศธ0636.02/001 4 ม.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมรถกระเช้า สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2
8 4 ม.ค. 2566 ปกติ นม95501/ว128 27 ธ.ค. 2565 อบต.สีมุม นายก ประชา่สัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
7 4 ม.ค. 2566 ปกติ อว0602.16(บ)/772 11 ต.ค. 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัย นายก ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
6 4 ม.ค. 2566 ปกติ นม95301/ว836 14 ธ.ค. 2565 อบต.สำโรง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
5 4 ม.ค. 2566 ปกติ นม51008.05/13295 20 ธ.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญส่งทีมกีฬาฟุตบอล ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
4 4 ม.ค. 2566 ปกติ นม0031/ว931 2 ธ.ค. 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายก การชำระเงินสมทบประจำปี2566และรายงานค่าจ้างประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
3 4 ม.ค. 2566 ปกติ นม1118.1/ว1491 26 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการขายทอดตลาดและขายของเก่า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2 4 ม.ค. 2566 ปกติ ตช0018(นม)(25)3/ว7362 26 ธ.ค. 2565 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย นายก แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1 4 ม.ค. 2566 ปกติ อว0623.2/2219 17 พ.ย. 2565 ราชภัฎนครราชสีมา นายก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2291 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1501 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2290 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1500 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2289 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1502 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลอุบัติภัย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2288 29 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1503 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2287 29 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1534 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2286 29 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1505 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศเปิดปรับปรุงระบบ ITAS สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2285 29 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1506 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือแนวทางปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2284 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1507 29 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2283 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1499 28 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมทำบุญบ้านพักนายอำเภอ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2282 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/3535 28 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม2562 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
2281 29 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118.1/ว1446 28 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลความปลอดภัยเครื่องเล่นที่มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน15วัน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2280 28 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว1497 28 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2279 28 ธ.ค. 2565 ปกติ นม54401/ว1125 23 ธ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2278 28 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1492 26 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2277 28 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1495 27 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับเพิ่มอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2276 27 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1494 27 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
2275 27 ธ.ค. 2565 ปกติ นม95704/ว75 26 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2274 27 ธ.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว366 23 ธ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology