ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
801 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม56801/242 6 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
799 10 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 10 พ.ค. 2565 บ้านคลองวัด นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
798 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว520 10 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
797 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว522 10 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่2/2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
796 10 พ.ค. 2565 ปกติ .- 10 พ.ค. 2565 บริษัทเขาใหญ่ นายก ขอเสนอราคาโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
795 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว521 10 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
794 10 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 10 พ.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
793 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว10 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา 1อำเภอ1นักกฎหมายท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
792 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว517 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
791 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว515 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
790 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม93401/ว258 5 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
788 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว24 9 พ.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
787 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว23 9 พ.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
786 10 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว513 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
785 10 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว328 3 พ.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป(จ้างใหม่)และรายงานแต่งตั้งพนักงานจ้างคนใหม่ให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
789 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว514 9 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
784 9 พ.ค. 2565 ปกติ ปธช187/2565 29 เม.ย. 2565 ธนาคารกรุงไทย นายก ขอให้หักเงินเดือนหรือเงินได้เพื่อผ่อนชำระเงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
783 9 พ.ค. 2565 ปกติ ปธช184/2565 29 เม.ย. 2565 ธนาคารกรุงไทย นายก ขอให้หักเงินเดือนหรือเงินได้เพื่อผ่อนชำระเงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
782 9 พ.ค. 2565 ปกติ ปธช183/2565 29 เม.ย. 2565 ธนาคารกรุงไทย นายก ขอให้หักเงินเดือนหรือเงินได้เพื่อผ่อนชำระเงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
781 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม54401/338 2 พ.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
780 9 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 9 พ.ค. 2565 บ้านหนองจอก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
779 9 พ.ค. 2565 ปกติ คค0703.20/2261 2 พ.ค. 2565 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก การตัดโอนมูลค่าสินทรัพย์ในระบบGFMIS ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
778 9 พ.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.146/51 9 พ.ค. 2565 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก นำส่งรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1/2565เพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
777 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว497 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ20ตามมะติคณะรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
776 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว498 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
775 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว496 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2564/65 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
774 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว505 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันะ์งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
773 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว503 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
772 9 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว501 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ)ในระดับพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
771 9 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว504 6 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่3(เดือนเมษายน-มิถุนายน2565) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology