ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1130 29 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว736 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวการการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1129 29 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว729 28 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน)ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1128 29 มิ.ย. 2565 ปกติ นม00 30 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก พี่แมว สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3
1127 28 มิ.ย. 2565 ปกติ สอ.ว.152/2565 9 มิ.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1126 28 มิ.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 27 มิ.ย. 2565 บ้านหนองปลิง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1125 28 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/2522 24 มิ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1124 28 มิ.ย. 2565 ปกติ สอ.นม.ว210/2565 30 พ.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก การแจ้งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หักเงินและรับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้หักเงินให้กับสหกรณ์ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1123 28 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 6 มิ.ย. 2565 หจก.ฟรีดอม นายก รายละเอียดแพ็คเก็จเว็บไซต์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1122 28 มิ.ย. 2565 ปกติ อว67.11/สวมธ.ว2466/2565 20 มิ.ย. 2565 สำนักงานศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1121 28 มิ.ย. 2565 ปกติ นม71401/ว151 22 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1120 28 มิ.ย. 2565 ปกติ คค0713/5126 17 มิ.ย. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1119 28 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 28 มิ.ย. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1118 28 มิ.ย. 2565 ปกติ คค0713/5127 17 มิ.ย. 2565 สำนักงานทางหลวงชนบทที่5 นายก แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1117 28 มิ.ย. 2565 ปกติ .- 28 มิ.ย. 2565 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอส่งมอบงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1116 28 มิ.ย. 2565 ปกติ นม82601/ว316 13 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลสะแกราช นายก ประชาสัมพันธืประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฯลฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1115 28 มิ.ย. 2565 ปกติ นม1118.2/ว710 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ตัวอย่างแบบคำสั่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1114 28 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว711 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ"พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี3" สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1113 28 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว712 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1112 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0033.3/ว1458 21 มิ.ย. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขอเชิญอบรมปฐมพยาบาลcprการใช้เครื่องaedและการดูแลผู้ป่วยในระบบFast Tract สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1111 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว716 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานการพิจารณางานประเพณีท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1110 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว717 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคมือเท้าปากและโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1109 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว719 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ้รกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤษภาคม2565ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1108 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว718 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมาปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1107 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว715 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การพิจารณาการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1106 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว714 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน(ฉบับที่3)พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1105 27 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว713 24 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1104 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม00 29 มิ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก พี่แมวจอง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3
1103 27 มิ.ย. 2565 ปกติ นม96001/ที่พิเศษ 23 มิ.ย. 2565 อบต.ตำบลแจ้งใหญ่ นายก ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางมารายงานตัว สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1102 27 มิ.ย. 2565 ปกติ สอ.สถ.0103/ว303 16 มิ.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1101 27 มิ.ย. 2565 ปกติ สอ.สถ.0103/ว269 1 มิ.ย. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology