ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
287 12 ก.พ. 2567 ปกติ นม1118.2/ว188 6 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
286 12 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว185 6 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปัญหาการรุกล้ำลำน้ำในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
285 12 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว183 6 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ(แก้มลิง)แบบอารยเกษตร ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
284 12 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว411 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
283 12 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว186 6 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ในช่วงตรุจจีน 2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
282 12 ก.พ. 2567 ปกติ คค0703.20/757 6 ก.พ. 2567 แขวนทางหลวงชนบทนครราชสีมา นายก ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
281 12 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/410 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรับโอนพนักงานส่วนตำบล(สายงานผู้ปฏิบัติ) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
280 12 ก.พ. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 12 ก.พ. 2567 บ้านพรมราช นายก รอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
279 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/253 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือมาตรฐานหอพักตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
278 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/252 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม ทูบีนัมเบอวัน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
277 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/251 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
276 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/250 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก อบรมการตรวจสอบข้อมูลหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 2566-2570 ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
275 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/249 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
274 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/248 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
273 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/247 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
272 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/246 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเร่งรัดติตตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่1 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
271 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/247 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพรางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2567) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
270 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/245 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่1/2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
269 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/269 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
268 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว241 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้อต้นสำหรับพนักงานเทศบาล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
267 9 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/281 9 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลตลาดที่อยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
266 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0031/ว81 25 ม.ค. 2567 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นายก การประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
265 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม51007/ว1606 2 ก.พ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก การประสานโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
264 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2071 7 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
263 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2464 7 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
262 9 ก.พ. 2567 ปกติ มท55410-33/ว24 8 ก.พ. 2567 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
261 9 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2180 9 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
260 8 ก.พ. 2567 ปกติ ศธ04064.146/165 8 ก.พ. 2567 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
259 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/1829 2 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
258 8 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/1822 2 ก.พ. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology