ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1865 28 ก.ย. 2566 ปกติ นม88701/451 26 ก.ย. 2566 อบต.ดอน นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1864 28 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1343 27 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประสานส่งต่อเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัว สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1863 28 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1344 28 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา 2566/2567 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1862 28 ก.ย. 2566 ปกติ กท7510/6822 22 ก.ย. 2566 สำนักงานเขตจอมทอง นายก การแจ้งการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1861 28 ก.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/6235 15 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1860 28 ก.ย. 2566 ปกติ .- 28 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1859 28 ก.ย. 2566 ปกติ .- 28 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1858 28 ก.ย. 2566 ปกติ .- 28 ก.ย. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก ขอพื้นที่เข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1857 28 ก.ย. 2566 ปกติ นม51011.1/ว11114 11 ก.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งวารสารหนึ่งทศวรรษเพื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1856 28 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว1336 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1855 28 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1342 27 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งข้อมูลการใช้งานการลงข้อมูลสำรวจสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ2566 รอบที่2 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1854 27 ก.ย. 2566 ปกติ .- 27 ก.ย. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก ส่งมอบงานโครงการก่อสร้างหลังคามุงเครื่องออกกำลังกายข้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านตูม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1853 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1341 27 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการดำเนินงานสนองประราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1852 27 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1340 27 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1851 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1333 27 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านโซเชียลมีเดีย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1850 27 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1335 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเรื่องเปิดรับสมัคร ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1849 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1334 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1848 27 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1332 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1847 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1331 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขันบันได สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1846 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1330 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566 เพิ่มเติมกรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1845 27 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1329 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1844 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1328 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1843 27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1333 26 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านโซเชียลมีเดีย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1842 26 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว2583 25 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1840 25 ก.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/6365 25 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1839 25 ก.ย. 2566 ปกติ 217/2566 25 ก.ย. 2566 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1838 25 ก.ย. 2566 ปกติ 216/2566 25 ก.ย. 2566 หจก เคทีเอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ครบกำหนดหลักประกันสัญญา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1837 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1577 25 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1836 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/14963 25 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1835 25 ก.ย. 2566 ปกติ นม95301/651 20 ก.ย. 2566 อบต.สำโรง นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology