ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1895 3 ต.ค. 2566 ปกติ นม93401/688 27 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1894 3 ต.ค. 2566 ปกติ .- 3 ต.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1893 3 ต.ค. 2566 ปกติ .- 3 ต.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1892 3 ต.ค. 2566 ปกติ .- 3 ต.ค. 2566 หจก.โชคดีทวีมรัพย์การโยธา นายก แต่งตั้งวิศวกรประจำบริษัท ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1891 3 ต.ค. 2566 ปกติ นม0026/(1)83902 19 ก.ย. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1890 3 ต.ค. 2566 ปกติ นม51006.113/ว114 25 ก.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้ชุดเครื่องมือต่อผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่อง สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1889 3 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1366 2 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1888 3 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1365 2 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ 2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1887 3 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1363 2 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1886 3 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1364 2 ต.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1885 2 ต.ค. 2566 ปกติ .- 18 ก.ย. 2566 บริษัทเควีเทเลคอม นายก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์จัดบูธกิจกรรม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1884 2 ต.ค. 2566 ปกติ .- 29 ก.ย. 2566 บริษัทราชาสปริงเฟรช นายก สนใจโครงการประกวดราคาจ้าง ฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1883 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1355 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1882 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1354 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1881 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1352 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(ฉบับที่4)พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1880 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1362 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แบบสำรวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1879 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม95701/ว64 27 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1878 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม54901/ว87 28 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1877 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1347 28 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก กาตรมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1876 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว983 28 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1875 2 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1351 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานการดำเนินงานสนองประราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1874 2 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1350 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติมครั้งที่2) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1873 2 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1349 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1872 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1361 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสร้างการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล และขับเคลื่อนกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกช่วงวัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1871 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1360 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา 2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1870 2 ต.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1359 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ พ.ศ.2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1869 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1358 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่3/2566งวดที่2/2566และงวดที่4/2566 เพิ่มเติม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1868 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1357 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1867 2 ต.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1356 29 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่8/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1866 28 ก.ย. 2566 ปกติ นม87801/ว652 27 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology