ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1525 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/11547 3 ส.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1524 7 ส.ค. 2566 ปกติ ศธ0628.1/4665 3 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1523 7 ส.ค. 2566 ปกติ ศธ0628.1/4664 3 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1522 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม55401/ว456 27 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1521 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม95702/ว12 27 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1520 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม54401/ว710 27 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1519 7 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 4 ส.ค. 2566 บ้านดอนจันทร์ นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1518 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1109 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แผนการตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1517 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว1097 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1516 7 ส.ค. 2566 ปกติ นม55401/ว453 27 ก.ค. 2566 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1515 4 ส.ค. 2566 ปกติ นม0020.03/11357 26 ก.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1514 4 ส.ค. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.247 27 ก.ค. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1513 4 ส.ค. 2566 ปกติ นม71401/ว174 27 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1512 4 ส.ค. 2566 ปกติ นม76601/ว580 25 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1511 4 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 3 ส.ค. 2566 บ้านหนองปลิง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1510 4 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 3 ส.ค. 2566 บ้านสวนหมาก นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1509 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม93401/ว556 25 ก.ค. 2566 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงาน ฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1508 3 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 3 ส.ค. 2566 บ้านโนนวังหิน นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1507 3 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 3 ส.ค. 2566 บ้านกุดดวิวาท นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1506 3 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 3 ส.ค. 2566 บ้านตูม นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1505 3 ส.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 3 ส.ค. 2566 บ้านทุ่งเสาธง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1504 3 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1108 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1503 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1106 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสวัดดิการและสวัดดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการคัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1502 3 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1105 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ข้อ55 (1) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1501 3 ส.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1104 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่9 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1500 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1095 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1499 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1094 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ9เดือนปีงบประมาณ2566และเร่งรัดดำเนินกิจกรรมของกองทุนในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1498 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1093 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1497 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1092 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือการจัดการปัญหามลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2565-2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1496 3 ส.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1090 27 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology