ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1737 8 ก.ย. 2566 ปกติ นม90602/511 20 ก.ค. 2566 อบต.ไทยสามัคคี นายก ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1736 7 ก.ย. 2566 ปกติ นม0020.03/13771 7 ก.ย. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1735 7 ก.ย. 2566 ปกติ นม87804/570 5 ก.ย. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1734 7 ก.ย. 2566 ปกติ ตผ0054.1นม/1069 4 ก.ย. 2566 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1733 7 ก.ย. 2566 ปกติ ตผ0054.1นม/1155 5 ก.ย. 2566 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1732 7 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118/ว1268 6 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือรณรงค์การเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร บุหรี่ ปีที่ 7 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1731 7 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1231 6 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1730 7 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1270 6 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1729 7 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1269 6 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1728 6 ก.ย. 2566 ปกติ นม54401/853 5 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1727 6 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นร0311/ว14937 24 ส.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายก โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1726 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นางสุภาวดี อุทัยคำ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1725 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นางศิริพร เฉื่อยกลาง นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1724 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นางสุทารัตน์ พุดดอน นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1723 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นางศิริพร เฉื่อยกลาง นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1722 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นางสาวอาภาภรณ์ ศรีชำนาญ นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1721 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นางสุทารัตน์ พุดดอน นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1718 6 ก.ย. 2566 ปกติ .- 6 ก.ย. 2566 นักศึกษา นายก ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1717 6 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1265 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1716 6 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1264 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1715 6 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1263 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1714 6 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1262 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แบบรายงานข้อมูลธนาคารขยะที่โดดเด่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1713 6 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1261 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางในการทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1712 6 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1258 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลี่ยมปี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1711 5 ก.ย. 2566 ปกติ นม95701/ว52 30 ส.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1710 5 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1253 4 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาศครบรอบ 108 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1709 5 ก.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว1254 4 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา KM Online ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1708 5 ก.ย. 2566 ปกติ นม1119/ว1269 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรม OTOP โคราชสัญจร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1707 5 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1256 5 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความเห็นชอบการประเมินและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี 2566 ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด(รอบเดือนเมษายน2566) สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1706 5 ก.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1252 4 ก.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology