ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
432 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118..2/ว264 7 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
431 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118./ว263 7 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำรำน้ำ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
430 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม71401/ว27 7 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
429 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม87701/ว007 23 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลโคกไทย นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
428 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม87801/128 9 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลงิ้ว นายก อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
427 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม77701/ว106 3 มี.ค. 2565 อบต.ตำบลธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
426 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม54401/146 3 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
425 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/207 27 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2564/65 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
424 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/606 28 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
423 10 มี.ค. 2565 ปกติ นม1109/570 21 ก.พ. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี2564/65 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
422 7 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118..2/ว251 3 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ชวนกันก้าวข้ามด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย" สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
421 7 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118./ว256 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่14 ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
420 7 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว257 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
419 7 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว260 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกสถานพยาบาลพ.ศ.2564 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
418 7 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว259 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องบุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้านอาคารเกียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะพ.ศ.2564 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
417 7 มี.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2556 7 มี.ค. 2565 บ้านตูม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
416 4 มี.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.162/18 4 มี.ค. 2565 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
415 4 มี.ค. 2565 ปกติ ศธ04064.153/26 4 มี.ค. 2565 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
414 4 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว252 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
413 4 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว9 4 มี.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
412 4 มี.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว253 4 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
411 4 มี.ค. 2565 ปกติ สธ5103/33/06/65/06173 24 ก.พ. 2565 องค์การเภสัชกรรม นายก ตอบรับเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ กองคลัง ส่งกองฯ 1.หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
410 4 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว250 3 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ สำนักงานปลัด เก็บเข้าแฟ้ม 4. หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
409 4 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว249 3 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา กองการศึกษาฯ ส่งกองฯ 2. หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
408 4 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว248 3 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2564รอบ6เดือนหลัง (1 เม.ย.65-30 ก.ย. 65) กองคลัง ส่งกองฯ 3. หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
407 3 มี.ค. 2565 ปกติ คค0726.3/383 17 ก.พ. 2565 กลุ่มวิเคราะห์ กรมทางหลวง นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
406 3 มี.ค. 2565 ปกติ คค0726.3/349 17 ก.พ. 2565 กลุ่มวิเคราะห์ กรมทางหลวง นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
405 3 มี.ค. 2565 ปกติ คค0726.3/379 17 ก.พ. 2565 กลุ่มวิเคราะห์ กรมทางหลวง นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ กองช่าง ส่งกองฯ 5. หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
404 3 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว242 2 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การใช้งานแอปพลิเคชั่นERG4Thaiเพื่อสนับสนุนและระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากสารเคมีและวัตถุอันตราย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
403 3 มี.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว243 2 มี.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์บริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology