ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
707 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว534 29 มี.ค. 2567 ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน นายก การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
706 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว605 18 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
705 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม54901/ว40 10 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
704 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม52405/ว479 26 มี.ค. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
703 18 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 18 เม.ย. 2567 บ้านใหม่ป่าตะแบก นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
702 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว604 17 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ก่ารแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
701 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว596 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยและผลกระทบจากอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
700 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว595 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
699 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว588 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
698 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว594 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
697 18 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว581 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
696 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว580 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
695 18 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว590 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งคำสั่งและแผนการปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
694 17 เม.ย. 2567 ปกติ นม51006.113/71 29 พ.ย. 2566 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการที่รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองคืการบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
693 17 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว602 17 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
692 17 เม.ย. 2567 ปกติ นม76601/ว355 4 เม.ย. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
691 17 เม.ย. 2567 ปกติ นม52405/ว575 10 เม.ย. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
690 17 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว601 17 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั่นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
689 17 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว600 17 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองคืการบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
688 17 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว567 9 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
687 17 เม.ย. 2567 ปกติ ศธ0636.02/202 11 เม.ย. 2567 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอขอบคุณ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
686 17 เม.ย. 2567 ปกติ นม58802/850 11 เม.ย. 2567 เทศบาลแหลมทอง นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
685 11 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว585 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่และการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
684 11 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว584 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ตรวจสอบรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
683 11 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว583 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
682 11 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว582 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)(ประจำเดือนมีนาคม2567ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
681 11 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว578 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
680 11 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว577 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
679 11 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว576 11 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
678 11 เม.ย. 2567 ปกติ ศธ0628.1/2469 10 เม.ย. 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology