ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1619 19 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1040 19 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองTraffy Fondue จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1618 19 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/14010 16 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1617 19 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/14006 16 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1616 19 ก.ย. 2565 ปกติ กฟผs61203/64959 26 ส.ค. 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นายก ขอความร่วมมือปิดประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1615 19 ก.ย. 2565 ปกติ กค0318.20/ว30 8 ก.ย. 2565 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายก ส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1614 19 ก.ย. 2565 ปกติ อว660301.17/ว1553 13 ก.ย. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายก เชิญจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1613 19 ก.ย. 2565 ปกติ นม0020.03/13803 13 ก.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1612 19 ก.ย. 2565 ปกติ นม52406.3/ว1005 12 ก.ย. 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1611 19 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1033 16 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1610 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1034 16 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1609 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1034 16 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันะ์ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1608 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1607 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1606 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1605 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1604 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1603 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1602 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม00 16 ก.ย. 2565 . นายก . สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4
1601 16 ก.ย. 2565 ปกติ สปสช9.34/ว6531 8 ก.ย. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แจ้งจำนวนประชากรซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการติดตามกำกับประเมินผลการดำเนินงานกองทุนปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1600 16 ก.ย. 2565 ปกติ ตผ0054.1นม/ว756 13 ก.ย. 2565 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1599 16 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 16 ก.ย. 2565 บ้านบุโพธิ์ นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1598 16 ก.ย. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 15 ก.ย. 2565 บ้านบุพระเมือง นายก รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1597 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม0023.26/ว2560 15 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1596 16 ก.ย. 2565 ปกติ นม86901/ว427 14 ก.ย. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1595 15 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/2569 15 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปีงบประมาณ2565 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1594 15 ก.ย. 2565 ปกติ นม51008.06/ว8435 25 ส.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1593 15 ก.ย. 2565 ปกติ นม0028/ว0087 12 ก.ย. 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครแรงงานในประเทศ จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1592 15 ก.ย. 2565 ปกติ นม1118/ว1032 13 ก.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1591 15 ก.ย. 2565 ปกติ นม0032.302/ว185 18 ส.ค. 2565 โรงพยาบาลปักธงชัย นายก ขออนุญาตตรวจสุขภาพช่องปากอุดฟัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1590 14 ก.ย. 2565 ปกติ นม0026/(๑)77755 8 ก.ย. 2565 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology