ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1124 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว806 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโอนเงินค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนเมษายน2566 ให้แก่ อปท ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1123 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว804 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1122 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว803 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ2567 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1121 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว802 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ การประชุมสภา ฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1120 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว801 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1119 12 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว799 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการการบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1118 12 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว800 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปการประชุมหารือการจัดทำต้นแบบแนวปฏิบัติที่ีดีของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรัฐ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1117 12 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว798 8 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1116 9 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118.4/ทร184 6 มิ.ย. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1114 8 มิ.ย. 2566 ปกติ ศธ0628.1/3137 30 พ.ค. 2566 วิทยาลัยนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1113 8 มิ.ย. 2566 ปกติ นม87701/ว48 6 มิ.ย. 2566 อบต.โคกไทย นายก ประชาสัมพันธ์การรับโอน ย้าย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1112 8 มิ.ย. 2566 ปกติ นม72801/ว875 10 พ.ค. 2566 อบต.หนองบัวศาลา นายก ประชาสัมพันธ์วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1111 8 มิ.ย. 2566 ปกติ สก567/2566 7 มิ.ย. 2566 บริษัทแสงมิตร นายก ขออนุมัติใช้งานวัสดุเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลลืแสงอาทิตย์ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1110 8 มิ.ย. 2566 ปกติ สก566/2566 7 มิ.ย. 2566 บริษัทแสงมิตร นายก ขอเข้าพื้นที่โครงการแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราชแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ชุมชนหมู่ที่8โดยติดตั้งเสาไฟถนนแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีแบบแบตเตอรรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1109 8 มิ.ย. 2566 ปกติ สปสช.9.34/ว4058 1 มิ.ย. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9 นายก แนวทางการจัดสรรเงินเพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ข้อ7/1แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริการทางระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2561เพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1108 8 มิ.ย. 2566 ปกติ ศธ04064.146/66 7 มิ.ย. 2566 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายก ข้อมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่2/2566 เพิ่มเติม ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1107 8 มิ.ย. 2566 ปกติ .- 8 มิ.ย. 2566 นางสาวสิตาพร ขันชะลี นายก หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระค่าหุ้น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1115 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.4/ว797 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี THAI D สำหรับการาเลือกตั้ง สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1106 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118.2/ว781 6 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะทำงานเพื่ออำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปัก สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1105 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว778 6 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1104 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว794 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการสัมมนาโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครองอย่างมีชีวิตและยั่งยืน ภายใต้หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1103 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม1118/ว795 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและขับเคลื่อนกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนทุกช่วงวัย สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1102 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/1526 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก พนักงานส่วนตำบลขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1101 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว793 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1100 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว792 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่4/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1099 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว789 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมร่วมพลังสร้างสัปปานะสู่วัด สถานศึกษาและชุมชนด้วยวิถี5ส ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1098 7 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว788 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1097 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว787 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ส่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1096 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว786 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน สำนักปลัด แจ้งในการประชุมสภาฯ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1095 7 มิ.ย. 2566 ปกติ นม0023.26/ว785 7 มิ.ย. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology