ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
2157 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1421 7 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2156 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1422 7 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดทีร่10/2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2155 8 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1415 6 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขยายกำหนดเวลาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
2162 7 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1425 7 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานนุบาลเทศบาล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2154 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1119/3294 2 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ด้านโยธาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ในรูปแบบ โคกหนองนา ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2153 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/17831 2 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2152 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/17827 2 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2151 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/17882 2 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2150 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/17836 2 ธ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2149 6 ธ.ค. 2565 ปกติ มท5309.32/กฟอ.ปธ39507 29 พ.ย. 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก การแก้ไขแนวปักเสาไฟฟ้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2148 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม95702/ว21 29 พ.ย. 2565 อบต.สุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2147 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม56801/684 30 พ.ย. 2565 เทศบาลตำบลลำนางแก้ว นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2146 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1404 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2145 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม77701/ว615 30 พ.ย. 2565 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2144 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1412 2 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงกับผู้หญิงและเด็ก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2143 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว41 1 ธ.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2142 6 ธ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/59 30 พ.ย. 2565 อำเภอปัก (โทรสาร) นายก ติดตามสถานการณ์เพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2141 6 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1411 2 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตรค่าปรับเป็นร้อยละ0 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2140 6 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1407 1 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2139 6 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1406 1 ธ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อสั่งการแนวทางการป่้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2138 2 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/17556 29 พ.ย. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
2137 2 ธ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 พ.ย. 2565 บ้านทุ่งเสาธง นายก รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2136 2 ธ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 1 พ.ย. 2565 นายอาจรีย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ นายก ขอร้องเรียนเรื่องต้นไม้ในพื้นที่ข้างเคียงก่อให้เกิดความเดือดร้อน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2135 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม51006.113/88 30 พ.ย. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรายงานการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม ปี 2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2134 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม51006.113/87 30 พ.ย. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรายงานการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม ปี 2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2133 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม51006.113/76 30 พ.ย. 2565 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอส่งรายงานการดำดเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม ปี 2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2132 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1398 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2131 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1401 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอกขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
2130 1 ธ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1394 30 พ.ย. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศน มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
2129 1 ธ.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว8676 1 ธ.ค. 2565 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายก การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology