ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1463 24 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 24 ก.ค. 2566 บ้านบุพระเมือง นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1462 24 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 24 ก.ค. 2566 บ้านวังวารีวน นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1461 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1073 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัยฯ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1459 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1071 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯงบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1458 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1070 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1457 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1069 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่4 (เดือนกรกรฎาคม-กันยายน2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1456 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1068 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่5/2566 สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1455 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1067 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติไปพรางก่อน โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและโครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1454 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1994 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1453 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1062 21 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2566 เพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1452 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1061 24 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1451 24 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1060 21 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่6/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1450 24 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1059 21 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1449 24 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 24 ก.ค. 2566 บ้านกุดดวิวาท นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
1448 21 ก.ค. 2566 ปกติ ศธ04064.153/84 21 ก.ค. 2566 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัครคี นายก ส่งรายงานโครงการอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1447 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0003/ว1031 21 ก.ค. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1446 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม77704/484 21 ก.ค. 2566 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ขออนุญาตให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ประจำปี2566 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1445 21 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 21 ก.ค. 2566 บ้านหนองจอก นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1444 21 ก.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 21 ก.ค. 2566 บ้านคลองวัด นายก ขอส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1443 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม52401/ว931 19 ก.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอเชิญร่วมงาน โครงการก้าวข้าม สู่จุดหมาย ความรัก สามัคคี เป็นหนึ่งใจเดียวกัน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1442 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม52405/ว926 18 ก.ค. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสตรีทอาร์ท สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1441 21 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1053 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาศครบรอง1ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1440 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1052 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1439 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1051 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สำรวจความต้องการทันตกรรมเพื่อไปปฎิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1438 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1050 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับผลเมืองใช้ร่วมกัน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1437 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1049 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1436 21 ก.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1048 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1435 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1047 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1434 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1046 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2563-2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1433 21 ก.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว1044 19 ก.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology