ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
48 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว21 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เน้นยำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
47 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว19 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2566 และงวดที่ 3/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
46 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว17 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การประกาศผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
45 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว16 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สำนักปลัด แจ้งหัวหน้าสำนักปลัด หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
44 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว15 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
43 8 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว14 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอากาศหนาว สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
42 8 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว13 5 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
41 8 ม.ค. 2567 ปกติ นม0005/ว5981 26 ธ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายก แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือเด็กจากเงินสงเคราะห์รายบุคคลของกองทุนคุ้มครองเด็ก สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
40 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม95701/ว98 28 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
39 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว11 4 ม.ค. 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล3ปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
38 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว11 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
37 4 ม.ค. 2567 ปกติ อว0628.06/670 28 ส.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นายก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการช่วยเหลือประชาชน การจัดงาน การจัดกิจกรรม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
36 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม71401/ว302 28 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
35 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม76601/ว1102 26 ธ.ค. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
34 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว10 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
33 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว9 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
32 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว8 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
31 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม54901/ว116 27 ธ.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
30 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว6 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
29 4 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว5 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2567-2570 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
28 4 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว4 4 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
27 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว1 2 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
26 4 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118.4/419 25 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
25 4 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว1852 26 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
24 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม71401/ว299 25 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
23 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/22281 20 ธ.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
21 3 ม.ค. 2567 ปกติ อว7434/ว85 25 ธ.ค. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายก ประชาสัมพันธ์บริการทางห้องปฏิบัติการ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
20 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1878 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
19 3 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1877 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
18 3 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว1876 28 ธ.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรมและเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 3 หน่วยการเรียนรู้ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology