ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
227 2 ก.พ. 2567 ปกติ นม51106.113/12 1 ก.พ. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้สูงอายุผ่าตัดตาต้อกระจก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
226 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/166 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
225 1 ก.พ. 2567 ปกติ สส.ท.นม4/2567 29 ม.ค. 2567 สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นายก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการติดตามประเมินชมรมผู้สูงอายุของผู้แทนภาค สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
224 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/165 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
223 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว164 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
222 1 ก.พ. 2567 ปกติ ศธ04064.151/75 31 ม.ค. 2567 โรงเรียนพรมราช นายก ขอใช้สถานที่เพื่อจัดโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
221 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว163 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
220 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว162 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
219 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม58201/81 30 ม.ค. 2567 เทศบาลหนองหัวฟาน นายก ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
218 1 ก.พ. 2567 ปกติ นม58201/80 30 ม.ค. 2567 เทศบาลหนองหัวฟาน นายก ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนเทศบาล สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
217 31 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว159 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
216 31 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว300 31 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพราะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
215 30 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว156 30 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
214 30 ม.ค. 2567 ปกติ .- 30 ม.ค. 2567 บริษัทยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
214 30 ม.ค. 2567 ปกติ นม95701/ว4 25 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
213 30 ม.ค. 2567 ปกติ นม55401/ว37 25 ม.ค. 2567 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
212 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม76601/ว33 15 ม.ค. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
211 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว114 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานสภาองค์กรของผู้บริโภค(สภาผู้บริโภค) สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
210 29 ม.ค. 2567 ปกติ 10/2567 29 ม.ค. 2567 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง นายก ขอส่งมอบงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
209 29 ม.ค. 2567 ปกติ ศธ0628.1/726 26 ม.ค. 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
208 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม1118/ว113 23 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาติใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
207 29 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว133 24 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช)ครั้งที่3/2566 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
206 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม0014.4/844 24 ม.ค. 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอส่งใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
205 29 ม.ค. 2567 ปกติ ทส1621.11/1022 25 ม.ค. 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลตูมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา54 แห่งพระราชบัญยัติป่าไม้ พุทธศักราช2484 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
204 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม0020.03/ว1456 26 ม.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอรับการสนับสนุนข้อมูล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
203 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว154 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศรับสมัครคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
202 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว153 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดและคุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมกรารมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
201 29 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว125 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการจ่ายเคลื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
200 29 ม.ค. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว151 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
198 29 ม.ค. 2567 ปกติ นม0023.26/ว149 26 ม.ค. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology