ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
628 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว455 28 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
627 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว454 28 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
626 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว448 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
625 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว447 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครื่องข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
624 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว10 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังวือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกรณีติดเชื้อโควิด19 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
623 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว446 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
622 29 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว443 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือเรื่องปรับราคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
621 29 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว445 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
620 29 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว457 27 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ระยะที่5) ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
616 28 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว436 24 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
615 28 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118/ว434 24 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ของดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
614 28 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว438 24 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ากรตรวจพิสูตรและค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีซีเซี่ยม137 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
613 28 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ 24 มี.ค. 2566 โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งเตือนสถานการอุตุนิยมวิทยา สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
609 27 มี.ค. 2566 ปกติ นม0015/340 15 เม.ย. 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์ติดตามเร่งรัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
608 27 มี.ค. 2566 ปกติ มท55410-33/ว37/2566 24 มี.ค. 2566 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก ขอประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
605 27 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว432 24 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
604 27 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว431 24 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
602 24 มี.ค. 2566 ปกติ นม1118.2/ว412 21 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญประชุมคณะทำงานอำนวยการและคณะวิทยากรฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด สาขาอำเภอปักธงชัย สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
601 24 มี.ค. 2566 ปกติ ลต(นม)0002/ว29 22 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
600 24 มี.ค. 2566 ปกติ นม95301/187 22 มี.ค. 2566 อบต.สำโรง นายก ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
599 23 มี.ค. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 23 มี.ค. 2566 นายประนอม โพธิ์คำ นายก ขออนุญาตติดป้ายประกาศแนะนำตัวผู้สมัครสภาผู้แทนราษฎรเขต12จังหวัดนครราชสีมา สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
598 23 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว429 23 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
597 23 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว428 23 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการพิจารณาการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
596 23 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว427 23 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางส่งเสริมการดำดเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
595 23 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว426 23 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
593 23 มี.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว424 23 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
592 23 มี.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว422 23 มี.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
583 21 มี.ค. 2566 ปกติ ลต(นม)0002/ว21 13 มี.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ปลัด การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
582 21 มี.ค. 2566 ปกติ สอ.อปท.0103/ว0066 2 มี.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
581 21 มี.ค. 2566 ปกติ อว0643.06/748 27 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา นายก ขอส่งแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology