ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
1799 19 ต.ค. 2565 ปกติ ตช0018(นม)(25)3/ว6069 18 ต.ค. 2565 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย นายก แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1798 19 ต.ค. 2565 ปกติ นม86901/464 4 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1797 19 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว34 18 ต.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1796 19 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1144 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1795 19 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1139 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การควบคุมป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1794 19 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1138 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1793 19 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1142 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2566งวดที่1จำนวน3เดือน(เดือนตุลาคม-ธันวาคม) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1792 19 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1141 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ2566งวดที่1จำนวน3เดือน(ตุลาคม-ธันวาคม) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1791 19 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1140 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งวดที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม)) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1790 19 ต.ค. 2565 ปกติ นม1118/ว1136 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1789 19 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1143 18 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วดเอดส์ งวดที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565) สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1788 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม95705/273 17 ต.ค. 2565 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอขอบคุณ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1787 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1132 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1786 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.2/ว692 4 ต.ค. 2565 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงการขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
1785 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1126 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประขุมชี้แจงแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคัลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1784 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1125 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรรางวัลจากพระเจ้าวาวง์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทรนารีนาถ ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1783 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1124 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาครัฐ(e-Office) สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1782 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1123 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1781 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1130 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1780 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1129 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประกาศกรมควบคุมมลพิษเรื่องแนวทางการบริหารการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1779 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1128 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1778 18 ต.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1127 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1777 18 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1119 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมประจำปีงบประมาณ2565เพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1776 18 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1133 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1775 18 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1121 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2567-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
1774 18 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1131 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1773 18 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1120 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
1772 18 ต.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว1122 17 ต.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1771 17 ต.ค. 2565 ปกติ ส.อบต.ว87/2565 6 ต.ค. 2565 สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล นายก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา"การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย" สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
1770 17 ต.ค. 2565 ปกติ กค0410.ว1264 10 ต.ค. 2565 กรมบัญชีกลาง นายก ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรางงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology