ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
378 28 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว348 28 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
377 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว337 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัดดิการจากผู้มีบัติสวัดดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
376 27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว336 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
375 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว335 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก กิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
374 27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว334 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการเกษตร หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
373 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว333 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ สำนักปลัด แจ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
372 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว332 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
370 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว330 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
369 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว329 23 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
368 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/320 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
367 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว326 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์ วุฒิสภา สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
365 27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว324 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความควบคุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
364 27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว323 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
363 27 ก.พ. 2567 ปกติ พิเศษ/2567 27 ก.พ. 2567 บ้านตูม นายก แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
362 27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว322 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานข้อมูลผลการดำดเนินงานธนาคารขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
361 27 ก.พ. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว321 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542งวดที่12/2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
360 27 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/320 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
359 23 ก.พ. 2567 ปกติ นม51106.113/29 23 ก.พ. 2567 รพ.สต.หนองปลิง นายก ขอความอนุเคราะห์รับส่งผู้สูงอายุติดตามการรักษาผ่าตัดตาต้อกระจก สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
358 23 ก.พ. 2567 ปกติ นม0020.03/2933 21 มี.ค. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
366 22 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/ว325 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับพินัย พ.ศ.2565 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
357 22 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/318 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
356 22 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/317 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การมอบหมายผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ e-ratchakitcha สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
355 22 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/316 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางการปฏิบัติกรณีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
354 22 ก.พ. 2567 ปกติ นม0023.26/315 22 ก.พ. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม2567 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
353 21 ก.พ. 2567 ปกติ sn28865/0435/2567 16 ก.พ. 2567 ธนาคารกสิกรไทย นายก ขอความอนุเคราะห์ในการขอใช้สถานที่ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
352 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม71401/ว34 16 ก.พ. 2567 อบต.ตำบลตะคุ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
351 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม76601/ว108 9 ก.พ. 2567 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
350 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม52405/ว309 15 ก.พ. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
349 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม52405/245 7 ก.พ. 2567 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
348 21 ก.พ. 2567 ปกติ นม54901/ว15 14 ก.พ. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology