ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
677 11 เม.ย. 2567 ปกติ ศธ0628.1/2468 10 เม.ย. 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
676 11 เม.ย. 2567 ปกติ ศธ0628.1/2467 10 เม.ย. 2567 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นายก ส่งผลการทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
675 11 เม.ย. 2567 ปกติ นม77701/ว193 2 เม.ย. 2567 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
674 11 เม.ย. 2567 ปกติ นม77701/ว201 4 เม.ย. 2567 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
673 11 เม.ย. 2567 ปกติ นม77701/ว200 4 เม.ย. 2567 อบต.ธงชัยเหนือ นายก ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
672 10 เม.ย. 2567 ปกติ นม0020.03/5731 5 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
671 10 เม.ย. 2567 ปกติ นม96002/267 9 เม.ย. 2567 อบต.หนองแจ้งใหญ่ นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
670 10 เม.ย. 2567 ปกติ นม55401/190 10 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง นายก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
669 10 เม.ย. 2567 ปกติ .- 10 เม.ย. 2567 วัดพรมราช นายก อนุญาตใช้สถานที่เพื่อจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
668 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม54901/ว35 2 เม.ย. 2567 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
667 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม93401/ว211 5 เม.ย. 2567 อบต.ตำบลภูหลวง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
666 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว561 9 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานธุรการ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
665 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว550 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560 (เรื่องของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลักคลอดบุตรกรณีบริโภคโฟลิก เอซิด วิตามินB9 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
664 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม1118/ว560 9 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทยประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
663 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม95701/18 2 เม.ย. 2567 อบต.สุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
662 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม0011/ว1179 4 เม.ย. 2567 สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลถนนและแหล่งน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินรายตำบล ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
661 9 เม.ย. 2567 ปกติ พิเศษ15/2567 1 เม.ย. 2567 อบต.หนองบัวศาลา นายก การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
660 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.03/5823 5 เม.ย. 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
659 9 เม.ย. 2567 ปกติ ทส1621.11/4093 3 เม.ย. 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลตูมขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
658 9 เม.ย. 2567 ปกติ กฟผs61203/18542 27 มี.ค. 2567 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายก ขอความร่วมมือปิดประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ นครราชสีมา4 - วังน้อย สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
657 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว557 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
656 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว556 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
651 9 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว551 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ขอส่งข้อมูลการใช้งานการบันทึกข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมว สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
655 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว555 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี2567 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
654 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว554 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและจัดเก็บข้อมูลสู่เมืองคาร์บอนต่ำ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
653 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว543 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
652 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว552 5 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2567 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
650 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว549 4 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านการประเมินออนไลน์ สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
649 5 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว548 4 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการสาธารณสุข หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
648 5 เม.ย. 2567 ปกติ นม0023.26/ว547 4 เม.ย. 2567 อำเภอปักธงชัย นายก ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายรางวัลประจำปี สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology