ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
221 3 ก.พ. 2566 ปกติ นม0020.03/1773 31 ม.ค. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
220 3 ก.พ. 2566 ปกติ สป51007/ว125 20 ก.พ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายก ประชาสัมพันธ์วารสาร สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
219 3 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว160 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
218 3 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว157 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
217 3 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว159 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งอัตราเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
216 2 ก.พ. 2566 ปกติ พท013/2566 31 ม.ค. 2566 ชมรมไทดำ นายก ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2
215 2 ก.พ. 2566 ปกติ นม0020.03/1889 1 ก.พ. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้รังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นม7821 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
214 2 ก.พ. 2566 ปกติ มท0616/ว037 9 ม.ค. 2566 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
210 2 ก.พ. 2566 ปกติ นม76601/ว114 2 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลตะขบ นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
213 1 ก.พ. 2566 ปกติ นม1133/ว40 27 ม.ค. 2566 สาธารณสุขอำเภอ นายก ขอข้อมูลรายชื่อผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
212 1 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว155 1 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
211 1 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด พน0608/917 26 ม.ค. 2566 สำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน นายก แจ้งสิทธิการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันของโครงการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4
209 1 ก.พ. 2566 ปกติ นม54901/ว13 30 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลนกออก นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
208 1 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว145 27 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือในการรับบริจาคโลหิต สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
207 1 ก.พ. 2566 ปกติ นม71401/ว28 30 ม.ค. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
206 1 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/322 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การรับสมัครประกวดป่า่ชุมชนโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชนประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
205 1 ก.พ. 2566 ปกติ สธ0426.9(2)/ว37 31 ม.ค. 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา นายก ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดสอบหลักสูตร การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
204 1 ก.พ. 2566 ปกติ พิเศษ/2566 30 ม.ค. 2566 วัดพรมราช นายก ขออนุญาตใช้กระแสไฟฟ้า สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
203 31 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว154 31 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
202 30 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว152 31 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประชุมชี้แจง ITA สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
201 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว150 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์อบรมใน E-leaming หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
200 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว149 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานในห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายของรัฐ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
199 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว148 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่2/2566 วันที่14 ธันวาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
198 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว147 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
197 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว146 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งเลขที่ีเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม2565 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
196 30 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว139 27 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
195 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว140 27 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
194 30 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/5 26 ม.ค. 2566 วิทยุกรมการปกครอง นายก ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
193 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม95702/ว2 26 ม.ค. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ประชาสัมพันธ์การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2566 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
192 30 ม.ค. 2566 ปกติ นม0023.26/ว138 27 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี2566 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology