ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
282 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม0033 012 3/ว47 6 ม.ค. 2566 สำนักงานสาธ่รณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอเชิญสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
281 10 ก.พ. 2566 ปกติ .- 9 ม.ค. 2566 บรัษัท ไอที โกลโบล นายก ปรับปรุงเว็บไซค์เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
280 10 ก.พ. 2566 ปกติ สอ.อปท.0103/ว0002 5 ม.ค. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
279 10 ก.พ. 2566 ปกติ พป0003/ว2732 28 ธ.ค. 2565 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์วัฒนกรรมท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
278 10 ก.พ. 2566 ปกติ ลย52101/93 31 ม.ค. 2566 เทศบาลตำบลเชียงคาน นายก ตอบรับการศึกษาดูงาน สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
277 10 ก.พ. 2566 ปกติ ศธ0636.02/166 9 ก.พ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอขอบคุณ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
276 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม52405/ว166 6 ก.พ. 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
275 10 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว200 10 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่1 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
274 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม87701/078 8 ก.พ. 2566 อบต.โคกไทย นายก ตอบแบบสอบถามราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
273 10 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว199 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณรรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
272 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว202 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
271 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว198 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
270 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว197 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคยทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการประสานความร่วมมือ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
269 10 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว192 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
268 10 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว195 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2566ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
267 10 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว194 9 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
266 9 ก.พ. 2566 ปกติ ศธ04064.151/42 9 ก.พ. 2566 โรงเรียนพรมราช นายก ขอใช้สถานที่จัดโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมต้านยาเสพติด ครั้งที่20 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
265 9 ก.พ. 2566 ปกติ นม87801/68 8 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลงิ้ว นายก สอบถามราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
264 9 ก.พ. 2566 ปกติ คค0726.3/292 3 ก.พ. 2566 กรมทางหลวงชนบท นายก รายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
263 9 ก.พ. 2566 ปกติ นม0026/(๑)13033 3 ก.พ. 2566 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา นายก แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
262 8 ก.พ. 2566 ปกติ มท5309.32/ 7 ก.พ. 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายก แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
261 8 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว190 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การศึกษาและสืบสานการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
260 8 ก.พ. 2566 ปกติ นร1601.4/406 3 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายก ส่งสำเนาประกาศนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
259 8 ก.พ. 2566 ปกติ .- 8 ก.พ. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
258 8 ก.พ. 2566 ปกติ .- 8 ก.พ. 2566 หจก.ว.อภินันท์ นายก ขอเข้าดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
257 8 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว188 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แต่งตั้งคณะกรรมการและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติและจัดทำและแก้ไขแนวเขตขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
256 8 ก.พ. 2566 ปกติ นม0003/ว0006 31 ม.ค. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริอหารจัดการความาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด แจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
255 8 ก.พ. 2566 ปกติ นม0003/ว0002 6 ก.พ. 2566 สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลลงบททดรองรายไตรมาส(ยอดสะสม)ประจำปีงบประมาณ2566 ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
254 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม95701/54 3 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลสุขเกษม นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
253 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.2/ว186 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา 2566 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology