ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
252 7 ก.พ. 2566 ปกติ มท55410-33/159 7 ก.พ. 2566 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นายก ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตตำบลตูม ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
251 7 ก.พ. 2566 ปกติ อว0623/ว391 30 ม.ค. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของหน่วยงานท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2
249 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว183 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
248 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว185 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งประชาสัมพันธ์องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่สนใจเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคคลและองคืกรที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
247 7 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว185 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แจ้งปรับปรุงรายงานข้อมูลถังขยะลดโลกร้อนในระบบสสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
246 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว175 6 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
245 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว182 7 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
244 7 ก.พ. 2566 ปกติ ศธ0636.02/153 6 ก.พ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
243 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว174 6 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานผลการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
242 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม71401/ว35 3 ก.พ. 2566 อบต.ตำบลตะคุ นายก ประชาสัมพันธ์รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
241 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม86901/ว62 30 ม.ค. 2566 อบต.ตำบลเกษมทรัพย์ นายก ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
240 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว173 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
239 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/395 6 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
238 7 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม1118.2/ว174 6 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม สำนักปลัด แจ้งผู้รับผิดชอบ หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
237 7 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118/ว177 6 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด งานสภาฯ ประธานสภาฯ หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
250 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว176 6 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายงานบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
236 6 ก.พ. 2566 ปกติ ลต(นม)0002/ว7 3 ก.พ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
235 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0020.03/2004 3 ก.พ. 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
234 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม1118.4/ท.ร.55 3 ก.พ. 2566 สำนักงานทะเบียนอำเภอปักธงชัย นายก แจ้งการตายผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
233 6 ก.พ. 2566 ปกติ .- 6 ก.พ. 2566 นายสำนวล ฉ่ำพรมราช นายก ขอส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
232 6 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว172 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เพิ่มเติม ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
230 6 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว170 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
229 6 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว169 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การยกระดับการดำเนินงานมหัศจรรย์1,000วันPlus สู่2,500 วัน ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
228 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว168 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
227 6 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว167 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
226 6 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว166 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก รายงานข้อมูลขยะเปียก(ชุมชนเมือง) สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
225 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว164 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
224 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว163 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
223 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว162 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
222 6 ก.พ. 2566 ปกติ นม0023.26/ว161 3 ก.พ. 2566 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความร่วมมือเผยแพร่รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology