ทะเบียนหนังสือรับ
วันที่ : เดือน : ปี :
เลขทะเบียนรับ รับวันที่ ชั้นความเร็ว ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ แฟ้มเก็บ ไฟล์หนังสือ
890 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม1119/ว577 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"โคราชไม่จน"ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
889 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม76601/342 25 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลตะขบ นายก แจ้งผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
888 25 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว565 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด แจ้งนักพัฒนาชุมชน หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
887 25 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว569 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่1 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
886 25 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว579 25 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่15 สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
885 25 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว578 25 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด"ประจำปี2565 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
884 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว1435 24 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุมัติให้เดินทางไปราชการ สำนักปลัด แจ้งนักทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 3 ดาวน์โหลด
883 25 พ.ค. 2565 ปกติ พิเศษ/2565 25 พ.ค. 2565 บ้านดอนจันทร์ นายก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
882 25 พ.ค. 2565 ปกติ สธ0426.9(2)/ว160 18 พ.ค. 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา นายก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"หลักสูตรการพ่นและการดูแลรักษษเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะนำโรค" สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
881 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม82601/ว241 6 พ.ค. 2565 อบต.ตำบลสะแกราช นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่ว่าง สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
880 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว560 23 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบวิชาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
879 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว561 23 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ.2564 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
878 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว562 23 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
877 25 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.5/ว374 23 พ.ค. 2565 จังหวัดนครราชสีมา นายก โอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
876 25 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว559 23 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอลิก)สำหรับก่อสร้างขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนโยธา ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
875 23 พ.ค. 2565 ปกติ นม84001/469 18 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
874 23 พ.ค. 2565 ปกติ นม0023.26/ว557 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ด้วยATKในลักษณะ Drive Thru COVID -19 Test สำนักปลัด แจ้งนักจัดการงานทั่วไป หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
873 23 พ.ค. 2565 ปกติ สอ.ว.182/2565 9 พ.ค. 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายก ขอความร่วมมือหักเงินค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
872 23 พ.ค. 2565 ปกติ ชคพ.ว123/2565 11 พ.ค. 2565 สำนักงานชมรมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายก แจ้งขอให้เข้ารับการฝึกอบรม"โครงกาสรส่งเสริมความรู้ในการแก้ข้อกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ" สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
871 23 พ.ค. 2565 ปกติ ปช0013/ว0039 5 พ.ค. 2565 สำนักงาน ปปช นายก ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐเขตพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค3 สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
870 23 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว554 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
868 23 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว555 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการคลัง ส่งกอง หมวดที่ 1 ดาวน์โหลด
867 23 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว558 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกไผ่และต้นไม้ยืนต้นเพิ่้มพื้นที่สีเขียว สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
869 20 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม0023.26/ว556 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
866 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7271 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
865 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม0020.03/7276 20 พ.ค. 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย นายก ขอให้ปิดประกาศ สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 5 ดาวน์โหลด
864 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว553 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ใกล้สูญพันธ์ ในพื้นที่มรดกโลกดงพยาเย็น-เขาใหญ่(เสือโคร่ง) สำนักปลัด เก็บเข้าแฟ้ม หมวดที่ 4 ดาวน์โหลด
863 20 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/21 19 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก (วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง) การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
862 20 พ.ค. 2565 ด่วนที่สุด นม1118.2/22 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก (วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง) การเตรียมการป้องกันการเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ฯลฯ สำนักปลัด แจ้งเจ้าพนักงานป้องกัน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
861 20 พ.ค. 2565 ปกติ นม1118.2/ว552 20 พ.ค. 2565 อำเภอปักธงชัย นายก ขอเชิยร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด แจ้งเวียน หมวดที่ 2 ดาวน์โหลด
หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | สุดท้าย
Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology